1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Angyalffi Mátyás Arányi Lajos Asbóth Lajos Asbóth Lajos Bártfay László Bölöni Farkas Sándor Baintner János Balásházy János Balogh Kálmán Baricz György Batsányi János Beöthy Leó Beély Fidél József Benkő Dániel Berzsenyi Dániel Bolyai Farkas Bresztyenszky Adalbert Buczy Emil Budai Ézsaiás Császár Ferencz Csécsy Nagy Imre Csató Pál Csorba József

Beély Fidél József

Beély Fidél József 1807. julius 5-én született Székes-Fehérvárott. A gymnasiumi osztályoknak ugyanott történt befejezése után 1822-ben Szent Benedek szerzetébe lépett. A philosophiát a győri, a neveléstant és az aesthetikát a bakonybéli, a theologiát pedig a pannonhalmi collégiumban tanulmányozta. 1830-ban áldozárrá szenteltetvén, 1832-ben Pannonhalmán mint lelki segéd egyházi szónoklással foglalkodott. Ugyanazon év augustus havában Bakonybélbe tétetett át, hol a nevelés-, oklevél-, tanítástan, tanításmód és aesthetika tanárává, a könyvtárnak pedig őrévé lőn. 1839-ben november 23-kán a magyar tudományos Akademia által levelező taggá választatott. 1848-ban, a bakonybéli tanfolyam megszűnése után, ugyanott az apátsági javak igazgatásával bízatott meg. 1855-ben Kőszegre ment, hol a szerzetbeli háznak főnökévé és a gymnasium igazgatójává lőn. Munkái, melyek többnyire a nevelésre, vallásra és az aesthetikára vonatkoznak, részint eredetiek, részint fordítások. 1840. augustus 3-án irodalmi dolgozatairól ekkép értesítette az Akademiát: „Külön kiadva: Költészi képek. Összeszedték B. G. V. (Briedl, Guzmics, Vaszary). Pesten. Esztergami k. Beimel József áruja. 1837. I-ő füzet, 12-rét. Előszó (Guzmicstól) X, 108 lap. Költészi képek. Összeszedték B. G. V. Második füzet. Pesten, 1838. Esztergami k. Beimel József áruja. Költészek, foglalat X, 190 lap. 1839. november s decemberben Guzmics halála után az Egyházi tárt szerkesztém , s e fogatokban négy czikkem van. Guzmics kézirataiból közrebocsátám halála után a következendőket: 1. Töredékek az erkölcsi világ történetéből. Szentirási képek. Egyházi Tár 1839. decemberi folyamat. 2.