1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

nyelv�sz:

Fogarasi János, Alsóviszti Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kresznerics Ferenc Lugossy József Márkfy Sámuel Márton József Reguly Antal Schedius Lajos Simai Kristóf Szalay Imre Tasner Antal

Schedius Lajos

Schedius Lajos született Győrött, dec. 20-dikán 1768-ban. Első oktatását szülei házánál vette, 1781-től fogva a pozsonyi, majd a soproni lyceumban tanult. Papi pályára szánván magát, Göttingenbe ment, hol 1791. novemberig múlatott, s időközben, 1790-ben a hittani karnak egyik jutalomtételére szerencsésen versenyzett. Visszajövetele után nemsokára a pesti egyetemnél megörült nyelv- és széptani tanszékért versenyzett, s 1792-ben apr. 20-dikám azt el is nyervén, e tudományokat 1843-ig, a görög nyelvet mint helyettes tanár 1806-tól szinte 1843-ig tanította. Az 1830-ban felállított m. academia által pedig mindjárt első nagygyűlésében tiszteleti, 1845-ben pedig igazgató tagul választatott. Ezek mellett gondjai egyik legfőbbike a pesti ágostai vallású község ügye volt, mely leginkább az ő indítására alkotta azon iskolát, mely utóbb gymnasiummá fejlődvén, 1810-től 1838-ig az ő felügyelése alatt állott. Írásai némely apróságokon kívül: 1. Commentatio de sacris opertis veterum christianorum (Göttingae, 1790); 2. A vallásnak szeretetre méltó volta (Urania, 1794); 3. Literarischer Anzeiger v. Ungarn (12 füzet. Buda, 1797–9); 4. Zeitschrift von u. für Ungarn (1–6. köt. Pest, 1802–4); 5. Pesther Messcatalog (Pest); 6. Die Schule der evang. Gereinde (Pesth, 1816); 7. Compendiaria graecae grammatices institutio, in usum seminarii Patavini olim edita, nunc novis curis emendata atque aucta (Buda, 1818); 8. A szépség tudománya (Aurora, 1822); 9. Oratio, qua Josepho de Ürmény … parentavit (Buda, 1823); 10. Principia philocaliae, sev doctrinae pvlcri, ad scientiae formam exigere conatvs est (Pest, 1828); 11. Magyarország, Horvát-, Tót-, Dalmát- és Erdélyországok, a tengermellék és a végőri vidékek földabrosza, kiadák Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel (Pest, 1833–6); 12. Magyarországnak, melléktartományainak és Erdélynek földabrosza (egy lapon, Pest, 1838); 13. Hegyek, folyók, utak s nevezetese helységjegyek átnézete Magyarország s Erdély földabroszához (Pest, 1838); a 11. és 12. németül is. Kéziratban maradt magyarul átdolgozott széptana. Meghalt Pesten, nov. 12-dikén 1817-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár