1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

nyelv�sz:

Fogarasi János, Alsóviszti Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kresznerics Ferenc Lugossy József Márkfy Sámuel Márton József Reguly Antal Schedius Lajos Simai Kristóf Szalay Imre Tasner Antal

Márkfy Sámuel

Márkfy Sámuel 1811. martius 29-én született Cserencsóczán, a Muraközben. A gymnasialis iskolákat Szombathelyen és Kőszegen végezvén, 1826-ban Szent Benedek szerzetébe lépett. 1834-ben a magyar tudományegyetem bölcsészeti karától, 1837-ben a bécsi egyetem theologiai karától tudori oklevelet nyert. Most visszakerülvén Pannonhegyre, a héber és görög nyelvek, a hermeneutika s az exegesis tanításában járt el tíz évig. 1846-ban elnyervén csőd útján ezen tudományok tanszékét az egyetemnél, Pestre költözött, s azontúl itt volt munkás 1861. június 2-án közbejött haláláig. Nyomtatásban megjelent munkái, a Religioban névtelenül közlött czikkelyeken kívül: 1) Hitkételyek, Pest, 1849. 2) Szent szakaszok. Pest, 1849. 3) Introductio is libros ss. novi Testamenti. Buda, 1851-2. két k. 4) Script. facultatis theol. ad r. Scient. Univ. Pest, 1859. 5) Codex graecus quatuor evangeliorum e bibliotheca universitatis Pestinensis cum interpretations hungarica. Buda, 1860. Az Akademia őt 1860. october 9. választá tagjául, de az érdemes férfiú elhúnyt, mielőtt székét elfoglalhatta volna. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár