1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

statisztikus:

Hunfalvy János Konek Sándor Konek Sándor Magda Pál

Konek Sándor

Konek Sándor született Pesten 1818-ben aug. 18-dikán. 1839–45-ig mint segédfogalmazó működött a m. kir. udvari kamaránál; 1840-ben jogtudori, 1841-ben pedig ügyvédi oklevelet nyert. Szabadidejét előkelő családok sarjadékainak a jogi tanpályára való előkészítésére használta. 1845-ben a győri jogakadémiához a statisztika- és bányajog tanárává neveztetett ki, majd a pozsonyi jogakadémiához helyeztetett át; végre 1854-ben a pesti egyetemen ugyanazon tantárgy rendes tanárává neveztetett ki, a pénzügytanból való előadások tartásának kötelességével. 1860—1870-ig tanította az egyházjogot is. Több évben viselte a dékánságot. Mint író, nagy tevékenységet fejtett ki, úgy a tudományos mint a hírlapirodalom terén. Önálló munkái közül megemlítjük ezeket: A statisztika elmélete (1847); Az osztrák birodalom, jelesen a magyar korona országainak statististikai kézikönyve (1865., 2. kiad.: 1868); A magyar birodalom statistikai kézikönyve, folytonos tekintettel Ausztriára (1875., 2. kiad.: 1878.; e műve akadémiai jutalomban részesült); Adalékok Magyarország nyers terményeinek ártörténetéhez a XIX. században (1873); Az egyházjog története (1865.; e munka 1881-ben ötödik kiadást ért meg). Számos más becses értekezése a Magyar Tud. Akadémia Értekezéseiben, a Statististikai és nemzetgazdasági közleményekben, a Nemzetgazdasági Szemlében, a Jogtudományi Közlönyben, a Budapesti Szemlében stb. jelent meg, és nagyérdemű munkásságát mindvégig folytatta, míg 1882-ben aug. 2-dikán Balaton-Füreden a halál utol nem érte. A Magyar Tudományos Akadémia 1858. évben levelező, 1867-ben rendes tagjává választotta, 1869. évben — rectorrá választatása előtt — kir. tanácsosi czímet nyert. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár