1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

történész:

Ötvös Ágoston Deák Farkas Fabritius Károly Feszler Ignácz Aurél Gévay Antal Hornyik János Horváth Mihály Jankovich Miklós Jerney János Kiss Ferencz Kukuljevič-Sakcinski Iván Ladányi Gedeon Nyáry Albert, báró Péczely József Paur Iván Petrovics Friderik Somhegyi Ferencz Waltherr László Imre

Ladányi Gedeon

Ladányi Gedeon Hiripen, Szatmár megyében született 1824. máj. 24-én. A gymnasiumi tanfolyamot a szatmári gymnasiumban, a jogit és theologiait pedig Debreczenben végezte. Tanítói pályája végeztével 1846. évben az első gymnasiumi osztály tanítójává lett a debreczeni főiskolában. Innen egy év múlva a szalontai gymnasiumba ment, s ott mint a felsőbb osztályok tanára működött 1851-ig. Ekkor a gymnasiumok újjászervezése alkalmával a debreczeni reform. főiskolai gymnasiumba hivatott meg a történelem tanszékére. A jogakadémiában a magyar állam- és alkotmánytörténetet adta elő. 1872-ben a kolozsvári egyetemen az általános történet tanárává neveztetett ki. Első irodalmi kísérlete volt a debreczeni gymnasium 1853. évi programjában megjelent értekezése ,A görög míveltség előmozdító okairól". 1856. évben megjelent „A világtörténet főbb eseményei." Ezt követték egyes czikkek a Hazánk, Család Könyve, Prot. Népkönyvtár, Sárospataki Füzetek s a Budapesti Szemle czímű folyóiratokban és a Csokonai Albumban, mind történelmi tárgyúak. Eközben az Ó-kor történelmének újra átdolgozott II. és III. kiadásai, a Középkor I. és II. kiadásai láttak világot, s ezek mellett a Világtörténelem és a Magyar történelem tankönyvét szerkesztette az algymnasiumok számára. 1863-ban tette közzé a magyar alkotmány történetéről szóló munkáját; 1867-ben Magyarország történelmét felsőbb tanulók számára; 1868-ban a magyar alkotmány történetének második, egészen átdolgozott kiadását; 1871. évben a magyar királyság alkotmánytörténetét (I. és II. kötet); 1872. évben a magyar alkotmánytörténetnek harmadik, nagy részben rajra átdolgozott kiadásának első felét. Ugyanezen évben május 24-én az Akadémia levelező tagjává választotta. Meghalt 1886. február 4-én. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár