1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

szépíró:

Bártfay László Batsányi János Berzsenyi Dániel Buczy Emil Csató Pál Döme Károly Egyed Antal Frankenburg Adolf Gelei József Gorove László Guzmics Izidor Horváth Zsigmond Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferenc Kis János Kisfaludy Károly Kisfaludy Sándor Kovács Pál Mednyánszky Alajos Pázmándi Horváth Endre Petrichevich Horváth Lázár Pompéry János Rudics József Szemere Miklós Szenvey József Tárkányi Béla József Tóth Kálmán Teleki Ferenc Vachott Sándor

Horváth Zsigmond

Horváth Zsigmond született Kis-Köcskön, Vas vármegyében, nemes szüléktől, 1782-ben jan. 20-dikán Tanulmányait a soproni lyceumban elvégezvén, további maga kiképzése végett a jenai egyetemre költözött, hol két évig hallgatta a hittudományt, a szünidőket kirándulásokra fordítván. 1804. ősszel hazájába térvén, eleinte nevelőséget viselt, majd, t. i. 1806. januárban Vasban, Csengén, predikátor lett, honnan 1824-ben Kő-vágó-Örsre hivatott meg, 1825-ben a szalavidéki esperességben jegyző, 1835-ben a győri kerületi gyűlésben első egyházi jegyző, 1837 óta szalavidéki esperes. Időközben 1831-ben szalai táblabíró s 1833-ban nov. 15-dikén m. tudós társaság tagja lett. Munkái: 1. Cooknak, ama hires anglius hajós-kapitánynak a föld körül utazása, mellyet Bankx és Solander tudósok társaságában tett 1768–1771. esztendőkben (németből ford., Pest, 1810.; 2. kiad.: 1815); 2. A vallásnak intései s vigasztalásai. Egyházi beszéd (Győr, 1813); 3. Amerikának haszonnal mulattató esmértetése (Első köt., Győr, 1813); 4. Értekezés a triumphusról (Erd. Mus., 1817); 5. A magyar stilisticáról (Tudományos Gyüjtemény, 1818); 6. Gróf Macartneynek Chinába tett követségi útazása (Kis János Utazási tárházának V. kötete, Pest, 1818); 7. Meermannak utazása Éjszaki Europában (azon Tárház VIII. kötete, Pest, 1819); 8. A házi nevelés hibáiról s azoknak orvoslások módjáról (Tud Gyűjt., 1825. XII.); 9. A Vesta-szüzekről (Tud Gyűjt., 1832. X.); 10. A világ rendszere (Tud Gyűjt., 1833. IV.); 11. A tizenkét égi jegyek magyarázata (Tud Gyűjt., 1833. XI.); 12. Életrendszer (Tud Gyűjt., 1836. VI.), Hosszu élet példái (Tud Gyűjt., 1833. VIII.); 13. Csillagok ismertetése (Tud Gyűjt., 1837. II. és IV.); 14. Elmederítő, szívképző s characterfestő történetek s adatok füzére. Gyönyörködtetve oktató olvasókönyv (1–2. köt. Pest, 1840). Kéziratban: 1. A reformatio historiája a leghitelesb kútfőkből; 2. A naptárak értelmesitése; 3. Egyházszerkesz (constitutio ecclesiastica); 4. Népnevelési és oktatási rendszer (a m. t. Társaság által elfogadva). Az academia Tájszótárához Balaton-melléki tájszók gyűjtésével járult, melyek első csapatja az említett Tájszótárt (1838), a második a most sajtó alá menő második kötetet gyarapította. Meghalt Horváth Zs. oct. 17-dikén 1845-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár