1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

szépíró:

Bártfay László Batsányi János Berzsenyi Dániel Buczy Emil Csató Pál Döme Károly Egyed Antal Frankenburg Adolf Gelei József Gorove László Guzmics Izidor Horváth Zsigmond Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferenc Kis János Kisfaludy Károly Kisfaludy Sándor Kovács Pál Mednyánszky Alajos Pázmándi Horváth Endre Petrichevich Horváth Lázár Pompéry János Rudics József Szemere Miklós Szenvey József Tárkányi Béla József Tóth Kálmán Teleki Ferenc Vachott Sándor

Döme Károly

Döme Károly polgári szüléktől született Komáromban, január 26-dikán 1768-ban, hol az alsó iskolákat, s Pozsonyban a bölcsészeti tanfolyamot végezvén, 1786-ban ugyanitt a papi főneveldébe vétetett be. Áldorrá avattatván, ugyanazon intézet jószággondára mellé adatott segédül, 1794-ben szintén abban tanulmány-ügyelő, 1800-tól 1816-ig izsai lelkipásztor, 1815-ben egyszersmind udvari alesperes, 1816-ban károly-fejérvári tiszteleti s a püspöknél segédkanonok, 1817-től fogva pedig pozsonyi valós., majd olvasó kanonok, s utóbb a pozsonyi sz. Imre növeldéjének igazgatója. Munkái: 1. Pásztori Dal (három ízben, ford. Pozsony, 1791); 2. Világ nagyjai! Féljetek. Ford. németből egy hazáját féltő igaz magyar (N. Szombat, 1792); 3. A cathol. tudomány pörben forgó czikkelyeinek előadása, Bossuet után (N. Szombat, 1793); 4. Metastasiusnak egynehány játékdarabjai (olaszból, Komárom, 1802); 5. A ker. cath. tudomány igazsága azon czikkelyekben előadva, mellyekért attól a protestansok és reformatusok elszakadtak. Freindaller után (N. Szombat, 1814); 6. Ismét egykét játék Metastasioból (Pozsony, 1815); 7. Bonaparte Napoleon megbukása. Kuik után (Pozsony, 1826); 8. Néhány kivonatok G. R. L. munkáiból (Pozsony, 1838). A m. t. Társaság Dömét, mindjárt első nagygyűlésében, febr. 15-dikén 1831-ben választá tiszteleti tagul; ennek pénztárát 1832-ben 300 ft-tal nevelte; halála 1845-ben majus 22-dikén érte utol, élte hetvenhetedik évében. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár