1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1858

Arányi Lajos Danielik János Greguss Ágost Hunfalvy János Ipolyi Arnold Kéry (Bittner) Imre Konek Sándor Konek Sándor Korizmics László Kovács Sebestyén Endre Morócz István Ney Ferencz Paur Iván Petzval Ottó Schirkhuber Móricz Somhegyi Ferencz Somogyi Károly Tárkányi Béla József Vész János Ármin

megválasztva: 1859

Ötvös Ágoston Benkő Dániel Lichner Pál Pompéry János Révész Imre Sauer Ignácz

megválasztva: 1860

Hegedűs László Kukuljevič-Sakcinski Iván Márkfy Sámuel Rómer Flóris Weninger Vincze

Kéry (Bittner) Imre

Kéry (Bittner) Imre, Arad megye tiszti főorvosa, kir. tanácsos, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a m. t. Akadémia s a budapesti k. orvosegyesület levelező, a m. kir. Természettudományi Társulat rendes, a budapesti orvostanhallgatók önképző-körének alapító tagja, született 1798-ban nov. 12-dikén Késmárkon, hol atyja, Bittner Jáczint, a r. k. iskolánál tanító, utóbb városi tanácsnok volt. Az elemi iskolákat szülővárosában, a gymnasiumot Miskolczon és Kis-Szebenben végezte, a philosophiát és jogot Kassán, az orvosi tudományokat Budapesten hallgatta, hol 1825-ben orvostudorrá avattatott. 1826-ban uradalmi orvosi állomást vállalt el Boros-Sebesen (Arad vm.), hol élete végéig megmaradt. Az irodalmi téren Kéry már felavatási értekezésével (De choleritis humanis, 1847) szép sikert aratott; az Orvosi Tár megindítása után mint dolgozótársa közreműködött; az Orvosok és természetvizsgálók nagygyűlései a Bánság poslázairól (1847) írt értekezésének, valamint az Eszmék a közorvostan szabályozására Magyarországban (1848) czímű munkájának a pályadíjat odaítélték; A mennyházai ásványforrásról szóló monographiájával pedig fürdészetünket gazdagította (1866). 1858-ban a magyar tud. Akadémia levelező tagjának választotta. A közéletben Kéry — jelesen a közegészségügy terén — erélyes és szakértő tevékenységet fejtett ki pályája kezdetétől mindvégig, jelesen a himlő, a cholera és más járványok idején, mivel megyéjének – mely 31 éven át bírta benne közegészségi ügyeinek intézőjét – az egymást felváltó kormányoknak, valamint Ő Felségének elismerését kiérdemelte.