1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1841

Henszlmann Imre Lugossy József Peregriny Elek Trefort Ágoston

megválasztva: 1843

Batsányi János Gorove István Reguly Antal Vachott Sándor

megválasztva: 1844

Csécsy Nagy Imre Fest Vilmos Korponay János Mészáros Lázár Petrichevich Horváth Lázár

megválasztva: 1845

Frankenburg Adolf Pauler Tivadar

megválasztva: 1846

Kiss Pál Szőnyi Pál

megválasztva: 1847

Rónay Jáczint János

Peregriny Elek

Peregriny Elek Gálszécsen, Zemplén vármegyében született 1812. febr. 12-én. Gymnasiumi tanulmányait Máramaros-Szigeten végezte 1827-ben. Ekkor a piaristák rendjébe lépvén, Kecskeméten két esztendőt töltött. A szerzetből kilépvén, felső iskoláit Pesten és Pozsonyban végezte, mire csakhamar (1833) nevelőül hivatott meg gr. Andrássy Károly fiaihoz (kiknek egyike Gyula gróf). Itt kezdé meg munkálkodását a magyar irodalomban Campe „Amerika fölfedezése” c. munkájának fordításával. 1836-ban gyűjté az „Életből szedett képek csarnoká”-t. 1837-ben báró Mednyánszky Alajos által Dénes fiához nevelőnek meghívatván, a jeles család körében új alkalmat nyert mind a neveléstudományban, mind az irodalomban bővebb ismereteket szerezni. Több neveléstani czikket tett közzé az Athenaeumban és Századunkban. Irta „A magyarok történetét" az ifjúság számára; megindítá „Bánya az ifjúság képzésére" czímű gyűjteményét, melyből 14 füzet jelent meg, s mely a magyar Akadémia által a Gorove-díjjal jutalmaztatott. 1842-ben paedagogiai tanulmányi útat tett Németországban, Schweizban, Olaszország egy részében, Francziaországban és Angliában. Utazásaiból 1843-ban hazatérvén, gróf Károlyi György bízta meg fiai nevelésével, de már egy év múlva kir. könyvbírálóvá neveztetett ki. Az Akadémia őt 1841. szeptember 3-án levelező tagjául választotta. Meghalt 1886. ápril 3-án. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár