1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1841

Henszlmann Imre Lugossy József Peregriny Elek Trefort Ágoston

megválasztva: 1843

Batsányi János Gorove István Reguly Antal Vachott Sándor

megválasztva: 1844

Csécsy Nagy Imre Fest Vilmos Korponay János Mészáros Lázár Petrichevich Horváth Lázár

megválasztva: 1845

Frankenburg Adolf Pauler Tivadar

megválasztva: 1846

Kiss Pál Szőnyi Pál

megválasztva: 1847

Rónay Jáczint János

Pauler Tivadar

Pauler Tivadar, közéletünknek ezen egyik kitűnősége 1816. ápril 9-én született Budán, hol atyja, Antal előbb a kir. kamaránál, utóbb a magyar főhadi kormánynál szolgált. Iskoláit a budai főgymnasiumban kezdte és a pesti egyetem jogtudományi karánál fejezte be. 1832. évben a bölcselet, 1836-ban pedig a törvények tudorává avattatott fel, s miután 1838-ban Pesten a természeti jogot rövid ideig mint helyettes tanár tanította, azon évben a zágrábi akadémiához a természetjog és magyar közjog tanárává neveztetett ki. 1846-ban a pesti királyi, 1847-ben pedig a gráczi cs. k. egyetem jogtudományi karának tagjai közé vétetett fel. 1846-ban a pesti egyetemen lett jogtanár, hol azóta jog- és államtudományi encyclopaedicát, bölcseletet és büntető jogot tanított. Egy ízben a legfőbb itélőszék előadó-birói állásával cserélte fel az egyetemi kathedrát, de csakhamar visszatért szeretett tanszékére.