1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Kiss Ferencz

Kiss Ferencz 1791. december 8-án született Bécsben, hol atyja, Gábor a hadi mérnöktestnél őrnagy — az ország egyik legnevezetesebb közlekedési eszközének, a Ferencz-csatornának építője — akkoron tartózkodott vala. Az ifjú Ferencz első nevelését Horvátországban nyeré, az alsóbb és felsőbb iskolákat Szegeden, Szabadkán, Győrött járta, Nagyváradon végezte. Aztán letévén az ügyvédi vizsgálatot, a Ferencz csatornai s a bácsi bérlett jószágok kormányzásánál ülnökké lett; majd 1820-ban Zombor városa határkimérési biztosává neveztetett. Megszűnvén 1828-ban a bácsi uradalmak bérlése, Budára költözött, hol 1859. július 25-én közbejött haláláig — úgyis mint a régiség- és pénztannak a pesti tudományegyetemnél helyettes tanára — szenvedélyének, a régiségek búvárlásának élt. Az Akadémia időszaki iratának, a Tudománytárnak 1837, 38 és 39-diki folyamaiban több rendbeli apróbb archaeologiai értekezés, nevezetesen az 1839-dikinek martiusi kötetében „az Ó-Budán talált római szabályozó pénzmérték" fejtegetése jelenvén meg tőle, 1839. november 23-án levelező taggá választatott. 1855-ben „Buda városának legrégibb ismert pecsétéről", 1857-ben „a karika-pénzről" sat. értekezett az Akademiában. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár