1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Jankovich Miklós

Jankovich Miklós született Pesten, 1773-ban hol iskoláit végezte. A kir. udvari kamaránál szolgálván titoknokká lett; honnan a tudományok kedvéért visszavonulván, egyedül ezeknek élt. Korán, még legkedvesb tanítója Cornides behatása alatt, kezdé a magyar régiségek, irodalmi maradványok gyűjtését, s folytatta azt halálaig, mely 1846-ban april. 18-dikán következett be. A nyelvhez tartozó írásai: 1. Magyar szó-nemzés ötven példákban (Pest, 1812); 2. Haller János buzgósága a magyar nyelv körül a XVII. században (Tud. Gyűjt., 1828. V.); 3. Levelek a magyar nyelv divatjáról I. Ferdinánd alatt (Tud. Gyűjt., 1830. XII.); 4. Magyar nyelv Rudolf alatt (Tud. Gyűjt., 1831. XII.). Az irodalomtörténethez valók: 5. Bevezetés a classicus szerzők esméretébe (Szentgyörgyi Gellérd Sallustja előtt. Budán, 1811); 6. Hazánknak magyar nyelven feljegyzett történeteiről (Tud. Gyűjt., 1817. I.); 7. Magyarországban volt socinianus eklézsiákról s 1588-ki disputatióról (Tud. Gyűjt., 1829. I.); 8. Magyarok története német íróiról (Tud. Gyűjt., 1829. XI.); 9. Kalendáriumok Magyarországban (Tud. Gyűjt., 1829. XII.); 10. Könyvvizsgálat II. Maximilian alatt (Tud. Gyűjt., 1833. IV.). Történeti értekezések: 11. A magyarok hibásan neveztetnek die Magyaren (Tud. Gyűjt., 1820. III.); 12. Gróf Sztáray Mihály Hora támadásakor (Tud. Gyűjt., 1821. II.); 13. A magyar koronához tartozó birodalmaknak függésök (Tud. Gyűjt., 1821. IX.); 14. Az arany bulláról Fejér György ellen (Tud. Gyűjt., 1828. V.); 15. Érdem és bűn Szigetvár védelmében (Tud. Gyűjt., 1829. I.); 16. A magyar és török birodalom terjedése Mátyás alatt (Tud. Gyűjt., 1829. IX.); 17. Werbőczy halála (U. o., X.); 18. Besse János tudósításai (Pest, 1829, 1830); 19. A veteristákról (Tud. Gyűjt., 1833. II.); 20. Pályairat az idegen gyarmatok befolyásáról a magyar nemzetre (1843. kézirat a m. tudós Társaság levéltárában). Régiségtaniak: 21. Bocskai István szerencsés Pénteknapjait hirlelő kolozsvári kőirásról (Tud. Gyűjt., 1818. I.); 22. Zápolya Imre és István hamvai (Tud. Gyűjt., 1818. IX.). 23. Báthory Zsigmond medaigleja (Tud. Gyűjt., 1819. X.); 24. Berzeviczy Albert jegyzetei hazánkat illető, külföldön találtató jelességekről (Tud. Gyűjt., 1820. VI.); 25. A villogó drágakövek eleinknél (Tud. Gyűjt., 1821. VII.); 26. Krumpér, czukortermesztés és selyemtenyésztés legrégibb nyoma Magyarországban (Tud. Gyűjt., 1822. XI.); 27. Budai várban talált régi sírbolt (Tud. Gyűjt., 1827. II.); 28. Venczel király pénzeiről (Uo., VII.). 29. Nógrád Hársashegyéről s esmeretlen aranymives lakosairól (Tud. Gyűjt., 1828. I.); 30. Brandeburgi Katalin emlékkönyve (Tud. Gyűjt., 1830. IX.); 31. Várhelyt találtató hajdani kőpadolatról (Minerva, 1825. IV. köt.); 32. Bocskai valóságos koronájáról (Minerva, 1828. II. köt.); 33. Egyedi Ibrik (M. tud. Társ. Évkönyvei, I. köt.); 34. Egy magyar hősnek ujdonnan felfedezett tetemeiről s öltözetének ékességeiről (Ua., II. köt.). Vegyesek: 35. Lehet-e technologiát bizonyos systemában előadni? (Tud. Gyűjt., 1820. III.); 36. Magyarország különös természetű vizeiről (Minerva, 1829. I. köt.); 37. Sóvári sókút első feltűnése (Tud. Gyűjt., 1831. VII.). Legnevezetesb munkája: 38. a Magyar Könyvtár, a magyar irodalom három századbeli (1533–1833) jeleneteit betűrendben előterjesztő könyvészet, mely még ez évben megyen sajtó alá. Jeles régiség-gyűjteménye, mely utóbb a nemzeti museum számára vétetett meg az ország által, leírva találtatik a Tudományos Gyűjtemény 1817-ki folyama XI. kötetében, Hormayr és Mednyánszky zsebkönyvökben, egy külön megjelent lajstromban: 39. Magyar hajdankor emlékeinek gyűjteménye (Pest, 1830), s Graeffernek austriai encyclopaediája III. kötetében. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár