1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Horváth József Elek

Horváth József Elek 1784 körül született; Szombathelyen járta iskoláit, a hittudományt ugyanott mint növendékpap hallgatta, de kilépvén az ottani püspöki seminariumból, törvényt tanult Győrött, s a kőszegi kerületi táblánál a szükséges vizsgálatot kiállván, ügyész lett. Utóbb azonban 1827-ben tanító pályára adván magát, 1829-ben a kaposvári kir. gymnasium igazgatójává lett. Értekezései: 1) 4 csinosodásról. (Tud. Gyűjt. 1819. XII.) 2) Kazinczy által a magyar verselésbe behozott elisiók eránt (Tud. Gyűjt. 1825. I.) 3) Egyházi rendek intézete (Tud. Gyűjt. 1826. I.) 4) Az iskolai nevelésről Magyarországon. (Tud. Gyűjt. 1829. I. és II.) 5) Gr. Zsigray József eletírása. (Sas, 1831.. V.) 6) Levelek Somogyból. (Sas, 1832. XI.) 7) Beszéd a kaposvári kir. gymnasiumbeli nemes tanuló ifjusághoz. (Buda, 1829. 8.) Számos, elszórva kijött költői dolgozásai közűl különösen említendők: 8) Szombathelyi Hymen. (Buda, 1812.) 9) Titus Amália ligetében. (Szombathely, 1817.), s egy didacticai költemény: 10) Szombathely évei. (Szombathely, 1825.) 11) Az 1827-diki országgyűlés emléke. (Sas, XIII. 1833.) 12. A magyar hon, gr. Festetics Győrgyhöz (Sas, XIV. 1833.) A m. t. Társaság a nyelv ügyében buzgón munkálkodó férfiút 1833. nov. 15-dikén vette fel lev. tagjai sorába. Meghalt jan. 20-dikán 1835-ben; kéziratban hagyva több eredeti, a játékszínen is megfordult drámákat; Szombathely történeteit töredékesen; s egy, mint halljuk, nemsokára sajtó alá menendő magyar poeticát. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár