1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Döme Károly

Döme Károly polgári szüléktől született Komáromban, január 26-dikán 1768-ban, hol az alsó iskolákat, s Pozsonyban a bölcsészeti tanfolyamot végezvén, 1786-ban ugyanitt a papi főneveldébe vétetett be. Áldorrá avattatván, ugyanazon intézet jószággondára mellé adatott segédül, 1794-ben szintén abban tanulmány-ügyelő, 1800-tól 1816-ig izsai lelkipásztor, 1815-ben egyszersmind udvari alesperes, 1816-ban károly-fejérvári tiszteleti s a püspöknél segédkanonok, 1817-től fogva pedig pozsonyi valós., majd olvasó kanonok, s utóbb a pozsonyi sz. Imre növeldéjének igazgatója. Munkái: 1. Pásztori Dal (három ízben, ford. Pozsony, 1791); 2. Világ nagyjai! Féljetek. Ford. németből egy hazáját féltő igaz magyar (N. Szombat, 1792); 3. A cathol. tudomány pörben forgó czikkelyeinek előadása, Bossuet után (N. Szombat, 1793); 4. Metastasiusnak egynehány játékdarabjai (olaszból, Komárom, 1802); 5. A ker. cath. tudomány igazsága azon czikkelyekben előadva, mellyekért attól a protestansok és reformatusok elszakadtak. Freindaller után (N. Szombat, 1814); 6. Ismét egykét játék Metastasioból (Pozsony, 1815); 7. Bonaparte Napoleon megbukása. Kuik után (Pozsony, 1826); 8. Néhány kivonatok G. R. L. munkáiból (Pozsony, 1838). A m. t. Társaság Dömét, mindjárt első nagygyűlésében, febr. 15-dikén 1831-ben választá tiszteleti tagul; ennek pénztárát 1832-ben 300 ft-tal nevelte; halála 1845-ben majus 22-dikén érte utol, élte hetvenhetedik évében. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár