1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Thaisz András

Thaisz András született Jolsván, Gömör vármegyében 15-dikén nov. 1789-ben ; törvénypályát végzett, s mint hites ügyvéd Pesten telepedett meg. A literatura barátai előtt először is a Tudományos Gyűjtemény által lett ismeretessé, melynek szerkesztését 1819-ben vevén által, azt 1827 végéig, összesen nyolcz éven át vitte. Saját dolgozata e folyóiratban kevés állott; annál munkásabb volt mások buzdításában, s az intézet és irodalom számára megnyerésében. Utóbb e folyóírás más kezekre szállván, Wigand Ottót, akkor pesti kiadó-könyvárost, egy új folyóírás alapítására bírta, mely 1831-ben megindult e czím alatt: Sas, vegyes tárgyú iratok az olvasni és tudni méltó minden ágaiból. Több tudósokkal egyesülve kiadta Thaisz a 3-dik kötetig Cserneczkyvel, a 12-ig maga, a 15-ig Felapáti Molnár Sándorral (I–XV. Pest, 1831–3), s azt koronként a maga czikkelyeivel is bővítette, melyek közt említendő: A magyar törvény elsőbbségereinek némely vonásai (I. k.). Időközben a Közhasznú Esmeretek Tárába is dolgozott, Walter Scott Ivanhoe regényét (2 köt. Pest, 1829) és Wachtler Bernát ismeretes munkáját fordította: Nyíltszívű észrevételek a Magyarország számára javallott váltó- s törvénykezésrendre s némelly ezzel rokon tárgyakra (Pest, 1832). A magyar tudós Társaság a literatura körül, kivált egy korábbi szakban, hatással buzgott férfit mindjárt első nagygyűlésében, 1831-ben febr. 17-dikén választotta lev. tagjává. Életét gutaütés végezte hirtelen 1840-ben, julius 9-én. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár