1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Tessedik Ferencz

Tessedik Ferencz született Szarvason, Békés vármegyében, 1800-ban febr. 22-dikén, hol atyja, Sámuel evang. pred. s az általa állított kir. földmívelő intézet igazgatója volt. Tanulmányait Mező-Berényben, Selmeczen, Pozsonyban és Patakon végezvén, 1822-ben Pesten ügyvéddé esküdött, majd gróf Apponyi Antal uradalmi igazgatóságánál, s utóbb a gróf mellett Párizsban magántitoknok lett. Miután 1827-ben Francziaország déli részeit és Guipuscoát, 1828-ban Angliát, Németalföldet és Németországot bejárá, hazajött, s a m. kir. udv. kamaránál lépett a közhivatali pályára, 1835-ben pedig Bécsben a cs. köz. udv. kamaránál tiszteletbeli titoknokká lett. Már 1818 és 1819-ben, mint a pozsonyi ev. magyar társaság tagja, megkísérlette ereit a szépliteraturában; ezt követően jelent meg tőle: 1. Magyarországot illető kéziratok a párizsi kir. könyvtárban (Tud. Gyűjt., 1826. XII.); 2. Magyar Diogenes Párisban (Tud. Gyűjt., 1827.); 3. Külföldön levő némelly kéziratok és könyvek, mellyek Magyarországot némineműképpen érdeklik (Tud. Gyűjt., 1829.); 4. Versek (Aurora, 1827 és 1830); 5. A bal eset jól esett (Aurora, 1830); 6. Néparczok (Szemere Aur., 1834); 7. Tessedik Ferencz Utazása Francziaország déli részeiben (Pest, 1831); 8. Az ócsai és demsusi régi egyházakról (MTT Évkönyvei, II. köt.). Idegen nyelven: 1. Három párizsi levél a bécsi Zetschrift für Kunst. Liter.-ban (1826); 2. Burg Appony, Hormayr és Mednyánszky hist. zsebkönyvökben (1827); 3. Sur quelques antiquités philologiques hongroises, és Sur les écoles publiques en Hongrie a Férussac Bulletinjében (1827). A párizsi földirati társaság ugyanezen évben tisztelte meg tagsággal, a m. academia 1832-ben választotta lev. tagul, s mint ilyen halálozott meg Bécsben, juniusban, 1844-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár