1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Beély Fidél József

Beély Fidél József 1807. julius 5-én született Székes-Fehérvárott. A gymnasiumi osztályoknak ugyanott történt befejezése után 1822-ben Szent Benedek szerzetébe lépett. A philosophiát a győri, a neveléstant és az aesthetikát a bakonybéli, a theologiát pedig a pannonhalmi collégiumban tanulmányozta. 1830-ban áldozárrá szenteltetvén, 1832-ben Pannonhalmán mint lelki segéd egyházi szónoklással foglalkodott. Ugyanazon év augustus havában Bakonybélbe tétetett át, hol a nevelés-, oklevél-, tanítástan, tanításmód és aesthetika tanárává, a könyvtárnak pedig őrévé lőn. 1839-ben november 23-kán a magyar tudományos Akademia által levelező taggá választatott. 1848-ban, a bakonybéli tanfolyam megszűnése után, ugyanott az apátsági javak igazgatásával bízatott meg. 1855-ben Kőszegre ment, hol a szerzetbeli háznak főnökévé és a gymnasium igazgatójává lőn. Munkái, melyek többnyire a nevelésre, vallásra és az aesthetikára vonatkoznak, részint eredetiek, részint fordítások. 1840. augustus 3-án irodalmi dolgozatairól ekkép értesítette az Akademiát: „Külön kiadva: Költészi képek. Összeszedték B. G. V. (Briedl, Guzmics, Vaszary). Pesten. Esztergami k. Beimel József áruja. 1837. I-ő füzet, 12-rét. Előszó (Guzmicstól) X, 108 lap. Költészi képek. Összeszedték B. G. V. Második füzet. Pesten, 1838. Esztergami k. Beimel József áruja. Költészek, foglalat X, 190 lap. 1839. november s decemberben Guzmics halála után az Egyházi tárt szerkesztém , s e fogatokban négy czikkem van. Guzmics kézirataiból közrebocsátám halála után a következendőket: 1. Töredékek az erkölcsi világ történetéből. Szentirási képek. Egyházi Tár 1839. decemberi folyamat. 2.