1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1877

Schirkhuber Móricz

† 1878

Fogarasi János, Alsóviszti Horváth Mihály Somhegyi Ferencz Szőnyi Pál Szkalniczky (Skalniczky) Antal

† 1879

Fest Vilmos Kenessey Albert Rudics József Weninger Vincze

† 1880

Haberern Jonathán

Kenessey Albert

Kenessey Albert született 1828-ban febr. 4-dikén, Tolna megyében, Gerjenben, hol atyja, Kenessey Benjámin községi jegyző volt. Akadémiai levelező taggá választatott 1871-ben maj. 17-dikén. Meghalt 1879-ben jul. 15-dikén Brodban, a „Boreás” gőzös fedélzetén. Felsőbb iskoláit Debreczenben végezte, azután a fiumei tengerészeti iskolába lépett. Tengerész lett. Csakhamar a trieszti Lloyd-társaság hajóin nyert alkalmazást. A szabadságharcz alatt honvéd lett. Mint hadnagy szolgált a „Mészáros” első hadi gőzösön, majd a Nagyváradon tervezett tüzériskola mathematikai tanárának neveztetett ki, századosi ranggal. De ez iskola nem jöhetvén létre, a tüzérséghez osztatott be. A forradalmi üldöztetések elől Debreczenben vonult meg, ahol a franczia és olasz nyelvből adott órákat s abból élt. 1852-ben ismét hajóra lépett: a balatoni „Kisfaludy” gőzös kapitánya lett. 1853-ban a Dunagőzhajózási-társasághoz jött át mint kormányos, ott szolgált 1867-ig, kapitányságig terjedő fokozatos előléptetés mellett. Ekkor a közlekedési minisztériumhoz neveztetett ki s 1868-ban hajózási felügyelő lett. E hivatalban működött egész haláláig. A halál is hivatalos működése közben, távol családjától, véletlen hirtelenséggel érte. Mint m. kir. hajózási főfelügyelő, a Száva-híd építése ügyében ment a „Boreás” hajóval az alvidékre. Brodban elvégezte dolgát s visszatérőben volt, mikor 1879-ben jul. 15-dikén éjfélkor a hajó fedélzetén tüdőszélhűdés vetett véget munkás életének. Bródból holtteste Budapestre hozatván, a Kerepesi úti temetőben nyugossza örök álmait. Nevezetesebb irodalmi művei: Német–magyar és magyar–német hajózási műszótár (Pest, 1865); Halászatunk és a haltenyésztés. A m. tud. Akadémia által első helyen dicsérettel kitüntetett pályamunka (Pest, 1868). Ez „Halaink és haltenyésztésünk. Vitéz pályamunkák 1867-re. Közrebocsátotta a m. tud. Akadémia” czím alatt is megjelent. A kapaszkodó hajózásról. Székfoglaló (Pest, 1872); Segédkönyv hajósok, közlekedési intézetek hivatalnokai és szállítók számára (Bp., 1873); A vizből való élet- és vagyonmentés és eszközei (Bp., 1875., az Akadémia kiadványai közt). 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár