1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1877

Schirkhuber Móricz

† 1878

Fogarasi János, Alsóviszti Horváth Mihály Somhegyi Ferencz Szőnyi Pál Szkalniczky (Skalniczky) Antal

† 1879

Fest Vilmos Kenessey Albert Rudics József Weninger Vincze

† 1880

Haberern Jonathán

Rudics József

Rudics József báró született 1792-ben febr. 22-dikén Szabadkán. 1809-ben bölcsészet-, 1816-ban jogtudorrá avattatott. Az 1811-ki országgyűlésen mint absentium ablegatus jelent meg, s általában azon fiatal emberek közé tartozott, akik a politikai és irodalmi mozgalmak iránt kiváló érdeklődéssel viseltettek. Pesten korán megismerkedett Kisfaludy Károllyal, barátokká váltak, s Rudics az 1822-ben megindult Aurorát jelentékeny anyagi segélyben részesítette. 1825-ben Bács megye aljegyzője lett, de az irodalomnak és színművészetnek folyvást pártfogója maradt. Kisfaludy s más pesti író barátjai ajánlatára nem egy könyv kiadását támogatta. A húszas években szokás volt az, hogy az író, ha nem talált kiadót, kamat nélküli, úgynevezett részvétkölcsönök útján adja ki művét, a jövedelemből visszafizetés föltétele alatt. Forgó, a Pest megyei főorvos, Kultsár, a hírlapszerkesztő és Rudics voltak a legelőzékenyebb kölcsönzők. Kisfaludy Betegek (1825) czímű vígjátékában — melyben saját hypochondriáját gúnyolja ki – barátjáról, Rudicsról is megemlékezik. Maga Kisteleky Károly, barátja Budházy József, Forgó orvosuk, Forgay név alatt szerepelnek a vígjátékban. Rudics 1832-ben Bács megye alispánjává választatott, az 1832/6-ki országgyűlésre a megye követévé; 1837-ben helytartótanácsos és Bács megye administratora, 1841-ben főispánja. 1854-ben bárói rangot nyert; 1861-ben harmad, 1867-ben negyed ízben Bács megyei főispán. 1857-ben és 1870-ben Hervatag füzér czím alatt egy-egy kötetnyi költeményt bocsátott közre. 1873-ban az Akadémia tiszteleti tagjává választotta a magyar szépirodalom és színművészet támogatása ügyében kifejtett buzgalmáért. Meghalt Bácsalmáson 1879-ben aug. 21-dikén. Az Akadémiára nagyobb összeget hagyott. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár