1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1861

Ötvös Ágoston Kállay Ferencz Márkfy Sámuel Szemere Pál Tasner Antal Vachott Sándor

† 1862

Egyed Antal Tóth Sándor

† 1863

Beély Fidél József Sauer Ignácz Waltherr László Imre

Márkfy Sámuel

Márkfy Sámuel 1811. martius 29-én született Cserencsóczán, a Muraközben. A gymnasialis iskolákat Szombathelyen és Kőszegen végezvén, 1826-ban Szent Benedek szerzetébe lépett. 1834-ben a magyar tudományegyetem bölcsészeti karától, 1837-ben a bécsi egyetem theologiai karától tudori oklevelet nyert. Most visszakerülvén Pannonhegyre, a héber és görög nyelvek, a hermeneutika s az exegesis tanításában járt el tíz évig. 1846-ban elnyervén csőd útján ezen tudományok tanszékét az egyetemnél, Pestre költözött, s azontúl itt volt munkás 1861. június 2-án közbejött haláláig. Nyomtatásban megjelent munkái, a Religioban névtelenül közlött czikkelyeken kívül: 1) Hitkételyek, Pest, 1849. 2) Szent szakaszok. Pest, 1849. 3) Introductio is libros ss. novi Testamenti. Buda, 1851-2. két k. 4) Script. facultatis theol. ad r. Scient. Univ. Pest, 1859. 5) Codex graecus quatuor evangeliorum e bibliotheca universitatis Pestinensis cum interpretations hungarica. Buda, 1860. Az Akademia őt 1860. october 9. választá tagjául, de az érdemes férfiú elhúnyt, mielőtt székét elfoglalhatta volna. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár