1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1851

Bresztyenszky Adalbert Kováts Mihály Petrichevich Horváth Lázár

† 1855

Deáki Filep Sámuel Jerney János

† 1856

Bolyai Farkas

† 1857

Balásházy János Szenvey József

† 1858

Bártfay László Császár Ferencz Csorba József Fabriczy Sámuel Mészáros Lázár Reguly Antal Schoepf-Merei Ágoston Szontágh Gusztáv

† 1859

Gáthy István Kiss Ferencz Szilasy János

† 1860

Markó Károly Szenczy Imre

Balásházy János

Balásházy János született 1797-ben martius 6-dikán S.-A.-Újhelyen, Zemplénben, hová családja Erdélyből szakadt. Iskoláit szülővárosában, Patakon, Lőcsén járá, Kassán bevégzé. 1816-ban Keszthelyre ment a georgikoni előadások hallgatására. 1827-ben Zemplén tisztújítása alkalmával szolgabírónak választatott, mely hivataláról lemondván, gróf Vay Ábrahám jószágainak igazgató tisztévé lett, s Debreczenben telepedett le. Az Akademia igazgató tanácsa őt még 1830-ban nov. 17-dikén nevezé ki rendes taggá a természettudományi osztályba „gazdaságtudományi munkáiért, melyekben egyszersmind földieinek a veszteglésből felriasztása iránt sükeresen emelt szót”. Nyomtatásban megjelent főbb munkái így következnek: 1. Gyűjtemény a juhtenyésztésről (két kötet, Kassa, 1827); 2. Tanácsolatok a honi mezei gazdák számára (S.- Patak, 1829. – a Dercsényi Pál-féle jutalommal díjazott pályamű); 3. Okos Gazda (Pest, 1830., 2. kiadás: 1833); 4. Az adó és még valami (Pest, 1830., 2. kiadás: 1833); 5. A felső magyarországi zendüléseknek történeti leirása (Pest, 1832. – a szerző a zendülés lecsillapítására kiküldött Zemplén megyei bizottság tagja volt); 6. Újabb tapasztalások a juhtenyésztés tárgyában (S.-Patak, 1833); 7. A háztartás és mezei gazdaság tudománya (két kötet, Debreczen, 1838–9); 8. Elárult pályamunka (Debreczen, 1842); 9. Debreczen a mint van (Debreczen, 1844); 10. Politikai és státusgazdasági nézetek (Debreczen, 1847); 11. A pinczegazdászatról, borkereskedésről sat. (Pest, 1856). – Ezeken kívül számos kisebb dolgozat (köztük emlékbeszéde Angyalffy Mátyás felett az Akad. Évkönyvekben) és – harczra kész lévén mindig – számos polemia időszaki iratainkban. Meghalt 1857-ben nov. 19-dikén. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár