1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1851

Bresztyenszky Adalbert Kováts Mihály Petrichevich Horváth Lázár

† 1855

Deáki Filep Sámuel Jerney János

† 1856

Bolyai Farkas

† 1857

Balásházy János Szenvey József

† 1858

Bártfay László Császár Ferencz Csorba József Fabriczy Sámuel Mészáros Lázár Reguly Antal Schoepf-Merei Ágoston Szontágh Gusztáv

† 1859

Gáthy István Kiss Ferencz Szilasy János

† 1860

Markó Károly Szenczy Imre

Csorba József

Csorba József 1789. januarius 9-én született Nagyszőlősön, Ugocsa megyében „szegény szülőktől — mint autobiographiai jegyzeteiben írva hagyta —, kik noha betűt sem ismertek, mégis mind őt, mind testvéreit iskolába járatni és magoktól megvonva is, illendően nevelni el nem múlatták". A gymnasialis és philosophiai tanfolyamnak Mármaros-Szigeten végezése után Csorba Debreczenbe, s innen Sáros-Patakra ment törvényt hallgatni, de hajlama őt legkivált az orvosi tudományokhoz vonzván, 1811. ősszel Pesten az orvosi tanfolyamot elkezdette s 1816-ban be is végezte. Az orvostudori oklevél elnyerése után 1817-ben Somogy megye rendes orvosává neveztetett ki. „Ezen nagykiterjedésű megyében — mondja feljebb idézett autobiographiai jegyzeteiben húsz évvel később magáról — gazdag alkalmam volt erőmet kifejteni oly sikerrel, hogy mind becsületem, mind vagyonom, mind politikai helyeztetésem egy, a legszerencsésb orvosokéi közül.” 1834-ben jószágrészt Szakácsiban s azzal magyarországi nemességet nyert. Még tizenkét évig működött Somogyban mint megyei orvos, s aztán hivataláról lemondván Pestre költözött, hol 1858. november 23-án meghalt. A Tudományos Gyűjteményben és az Orvosi Tárban megjelent dolgozatai (amabban Lenhossék Physiologiájának recensiója és „szabad észrevételek Hahneman tudományára", emebben az „anyarozsról" s a „nátha-hurutról"), s 1829-ben megjelent „Hygiastikája" 1832. martius 9-én az Akademia levelező tagságát szerezték meg neki. Nyomtatásban megjelent későbbi munkái: „Észrevételek az éghajlatnak s más természeti okoknak befolyásáról az emberre, Falconner Vilmos után, jegyzésekkel és bővítve" (Pest, 1833); „Észrevételek az álladalmi egészség rendezéséről hazánkban" (Pécs, 1848); „Somogymegye ismertetése" (Pest, 1857); „Emlékbeszéd Bene Ferencz r. t. felett" (M. Akad. Értesítő, 1858. VIII. sz.). A pokolvarról írt pályamunkája az Akademia által jutalomra méltattatott. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár