1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Kisfaludy Sándor

Kisfaludy Sándor született Sümegen, Szala (Zala) vármegyében, sept. 27-dikén 1772-ben, iskoláit Győrött és Pozsonyban végezte, s húsz éves korában huszár kadét lett. 1793-ben mint hadnagy a m. kir. testőr-sereghez, innen Esterházy Antal herceg halála után ismét garnison-ezredbe tétetett által. 1796-ban Olaszországban a francziák elleni küzdött, Milano mellett fogságba esett, melyből 1797-ben kiszabadulván, Wallis Olivér gyalog sorezredébe lépett, hol majdan főhadnagy, 1799-ben a rajnai hadtesttel számos ütközetekben vett részt. 1800-ban elhagyván a katonaságot, hazajött, megházasodott, s megkezdődött 1801-ki felléptével egyike a magyar irodalom legragyogóbb pályáinak, melyet egész haláláig – ez october 28-kán 1844-ben ragadta el – kevés szünetekkel folytatott, miután időközben, t. i. 1809-ben Szala részéről, a felkelő nemesség soraiban mint alezredes s a Nádor-Főkapitány mellett segédképpen, még egyszer katonáskodott. Munkái: 1. Himfy Szerelmei (I–II. köt. Buda, 1801–7); 2. Regék a magyar előidőből (Buda, 1808., másodszor u. ott 1818); 3. Hazafiúi szózat a m. nemességhez (1809); 4. Hunyadi János (Buda, 1816); 5. Eredeti magyar játékszín (2 köt. u. ott 1825–6); 6. Gyula szerelme (u. ott. 1825); 7. Regék s apróbb versek az Aurora, Árvízkönyv, Aradi Vészlapok stb. köteteiben 1822–1844-ig); 8. Kisfaludy Sándor Minden Munkái (8 köt. Pest, 1833–8.). Kisfaludy Sándor tagja volt azon biztosságnak, mely 1828-ban Pesten a m. academia alaprajzát dolgozta ki, 1830-ban nov. 17-dikén rendes tagjául neveztetett ki a nyelvtudományi osztálynak, 1835-ben tiszteleti tag, 1842-ben a Kisfaludy-Társaság tagjává választatott. Kéziratai közt az 1809-ki nemesi fölkelés története is feltaláltatik. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár