1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Kis János

Kis János született Szent-Andráson, Sopron vármegyében, 1770-ben sept. 22-dikén. Iskoláit Sopronban végezte, hol 1790-ben Németh Lászlóval együtt a magyar társaságnak alkotója lett, 1791–3-ig a göttingai és jénai egyetemekben magát a felső tudományokban kiképezvén, s haza térvén, legott a győri evang. convent által igazgató-tanárrá választatott. 1796-ban nagybaráti, 1799-ben kővágóörsi, 1802-ben nemesdömölki, 1808-ban soproni predikator lett, s ez utóbbi hivatalát mind halálig viselte. Emellett 1810 óta a dunántúli ev. superintendentia főjegyzője, 1812-ben superintendens. 1817-ben a jénai egyetemtől a hittudományban tanárrá neveztetett. 1822-ben bérmentesen magyar nemességre emeltetvén, azóta több megyékben táblabírósággal tiszteltetett meg. 1830-ban az academia igazgatósága által a történettud. osztályban rendes taggá választatott, a superintendentia folyamodására 1840-ben kir. tanácsosi czímmel, végre 1842-ben a Kisfaludy-társaság tagságával díszesíttetett. Minden munkáit itt elősorolni felette hosszas volna. A külön megjelentek hetvenhat darabot tesznek, s húsznál több honi folyóirat és gyűjtemény őrzi számtalan nagyobb és apróbb dolgozásait. A nevezetesbek a következők: 1. Herkules választása. Allegoriás költemény, Lowth után (Bécs, 1791); 2. A világnak közönséges históriája, melyet gr. Gvadányi József kezdett kiadni (VII. és VIII. köt. Pozsony, 1805–9); 3. A magyar nyelvnek mostani állapotjáról, kimiveltethetése módjairól, eszközeiről. Megjutalmaztatott felelet (Pest, 1806); 4. Versei (3 köt. Pest, 1814–15); 5. A falusi élet, Delille után (Sopron, 1825); 6. Iphigenia Taurisban. Dráma Goethétől (Pest, 1833); 7. Blair Hugo rhetorikai és aesthetikai leczkéi (2 köt. Buda, 1838). A classica literatura- és philologiához tartozólag: 8. Juvenalis Satirái (Pest, 1825); 9. Persius Flaccus Satirái (Sopron, 1829); 10. Socrates nevezetességei, Xenophonból (Kassa, 1831); 11. Horatius levelei (Buda, 1833); 12. Terentius két vígjátéka: Az androsi leány és A herélt (Minerva, 1828. és 1831); 13. Eutropius: A romai történetek veleje (Minerva, 1832); 14. Cicero válogatott levelei (Minerva, 1835); 15. Longinus: A fenségesről; 16. Anaximenes Rhetoricaja 17. Aristoteles Rhetoricaja három könyvben (a Kisfaludy-társaság Széptani Remekírói közt, 1846); 18. Görög és romai Mythologia, Damm után (Pozsony, 1805); 19. A régi görögök erkölcseinek és szokásainak v. vallásbeli, polgári, hadi és házi rendtartásainak leírása, Eschenburg szerint (Pozsony, 1809); 20. Polycletus Utazása, vagy Romai Levelek, de-Thais után (2 köt., Minerva 1826–33-ki folyamaiban). Érdekesb gyűjteményes munkái: 21. ´Sebbevaló Könyv, Azoknak, a kik az olvasásban hasznos gyönyörködtetést keresnek (1–2. folyam, Pozsony, 1797–99); 22. Gyermekek is ifjak bibliothecaja (1–2. rész, Pest, 1805); 23. Nemzeteket és országokat esmertető gyűjtemény (1–2. köt. Pest, 1808–9); 24. Ifjúság barátja (1–2. köt. Pest, 1816); 25. Nevezetes Utazások Tárháza (1–8 köt. Pest, 1816–19); 26. Heliconi Kedvtöltés (1–4. köt. Pest, 1819–20); 27. Klio (Győr, 1825); 28. Soproni Estvék (1–5. köt. Sopron, 1839–44., ezeknek 3. és 4. kötetében Ovid elváltozásai). Ezeket követték: 29. Emlékezései életéből (I–II. közlemény. Sopron, 1845–6), s már halála után, mely 1846-ban február 19-dikén ragadta ki a folyvást munkás aggastyánt az élők közül, jelentek meg a „Nemzeti Könyv Tárban”: 30. Kis János Poetai Munkái (Pest, 1847). Hátra hagyott munkái közül, az Emlékezések III-dik közleményén kívül említendő: 31. Suetonius Tranguillus Munkái. A folyóiratok és idegen gyűjtemények, melyekben számtalan hasznos, tanulságos és becses dolgozásai állanak, a következők: Mindenes Gyűjtemény, Hadi Történetek, M. Mercurius, Hazai Tudósitások, Erdélyi Museum, Tudományos Gyűjtemény, Széplit. Ajánd. és Koszorú, Aurora, Hebe, Felső-Magyarországi Minerva, Musarion, Sas, M. Tud. Társ. Évkönyvei, Tudománytár, Athenaeum, Figyelmező, Kisfaludy-társaság Évlapjai, ennek Hellen Könyvtára és Széptani Remekírói. Idegen nyelvűek közül: Schedius Literarischer Anzeigerje, az ágostai Allg. Zeitung első évei, az Oesterr. Annalen d. Literatur. Külön megjelent jeles egyházi beszédei között egy pár német nyelven iratott. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár