1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Kassai József

Kassai József született 1767-ben martius 15-dikén Bodrog-Kisfaludon, Zemplény vármegyében; tanulását Tokajban, az ottani piarista gymnasiumban kezdte 1779-ben, folytatta 1783/4-ben a kassai főgymnasiumban, Baróti Szabó Dávid alatt; a philosophiát szintén itt 1785/6-ban. Az utóbbi évben gr. Esterházy Károly egri püspök alatt ennek megyéjébe kispapnak vétetett be, s mint ilyen a hittudományt a pesti egyetemi növendékházban négy évig hallgatta. Itt a haza valamennyi vidékeiről összegyűlt társak közt lőn Kassai először figyelmessé nyelvünk különféle beszédejtéseire, tájszavai- és szólásaira, s ugyanitt s ez által gerjesztve kezdé nyelvtani s lexicographiai jegyzékeit, melyeket egész éltén át folytatva, idővel nagy szótárába mentek által. Áldozó pappá avattatván, 1790–4-ig Tarczalon mint káplán, s 1794 decemberétől 1824-ig Szerencsen mint plebános, híven és buzgón felelt meg lelkipásztori hivatalának. Ekkor Cseh István kassai püspök által 300 vft-tal nyugalmaztatván, három évet Almási Jánosnál töltött, annak noszvai kastélyában, 1827-től fogva pedig Szepessy Ignácz püspök védszárnyai alatt munkálkodott Pécsett, ki mind nyelvtanát kinyomatta, mind nagy szótára kiadásában segítette. Ez időszak alatt következő munkái jelentek meg: 1. Magyar nyelv-tanító könyve (S. Patak, 1817); 2. Barátságos s ügyes felelet azon barátságos szem-ügyre… (Kassa, 1818); 3. Tudományos torlás, azaz Thewrewk J. urnak vádjaira való barátságos felelet (Tud. Gyűjt., 1820. II.); 4. Szerencs városának leirása (Tud. Gyűjt., 1820. VIII.); 5. Egy magyar fejedelmi pompás látogatás (Tud. Gyűjt., 1821. IV.); 6. Melj (pectus) szónak származtatásáról (Haszn. Mul. 1827. I. 28. sz.). A magyar academia, melynek ő még 1831-ben bejelentette szótári munkálkodásait, mart. 9-dikén 1832-ben választotta lev. tagjául. Azóta indult meg 7. Származtató, s gyökerésző magyar-diák szó-könyv (Pest, 1833–8.; négy csomó A–P., az utolsó két csomó, vagyis a munka vége, kéziratban maradt). A halál 1842-ben mart. 15-dikén érte utól a munkája folyvásti javítgatása s pótlásával foglalatos aggastyánt. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár