1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Horváth Zsigmond

Horváth Zsigmond született Kis-Köcskön, Vas vármegyében, nemes szüléktől, 1782-ben jan. 20-dikán Tanulmányait a soproni lyceumban elvégezvén, további maga kiképzése végett a jenai egyetemre költözött, hol két évig hallgatta a hittudományt, a szünidőket kirándulásokra fordítván. 1804. ősszel hazájába térvén, eleinte nevelőséget viselt, majd, t. i. 1806. januárban Vasban, Csengén, predikátor lett, honnan 1824-ben Kő-vágó-Örsre hivatott meg, 1825-ben a szalavidéki esperességben jegyző, 1835-ben a győri kerületi gyűlésben első egyházi jegyző, 1837 óta szalavidéki esperes. Időközben 1831-ben szalai táblabíró s 1833-ban nov. 15-dikén m. tudós társaság tagja lett. Munkái: 1. Cooknak, ama hires anglius hajós-kapitánynak a föld körül utazása, mellyet Bankx és Solander tudósok társaságában tett 1768–1771. esztendőkben (németből ford., Pest, 1810.; 2. kiad.: 1815); 2. A vallásnak intései s vigasztalásai. Egyházi beszéd (Győr, 1813); 3. Amerikának haszonnal mulattató esmértetése (Első köt., Győr, 1813); 4. Értekezés a triumphusról (Erd. Mus., 1817); 5. A magyar stilisticáról (Tudományos Gyüjtemény, 1818); 6. Gróf Macartneynek Chinába tett követségi útazása (Kis János Utazási tárházának V. kötete, Pest, 1818); 7. Meermannak utazása Éjszaki Europában (azon Tárház VIII. kötete, Pest, 1819); 8. A házi nevelés hibáiról s azoknak orvoslások módjáról (Tud Gyűjt., 1825. XII.); 9. A Vesta-szüzekről (Tud Gyűjt., 1832. X.); 10. A világ rendszere (Tud Gyűjt., 1833. IV.); 11. A tizenkét égi jegyek magyarázata (Tud Gyűjt., 1833. XI.); 12. Életrendszer (Tud Gyűjt., 1836. VI.), Hosszu élet példái (Tud Gyűjt., 1833. VIII.); 13. Csillagok ismertetése (Tud Gyűjt., 1837. II. és IV.); 14. Elmederítő, szívképző s characterfestő történetek s adatok füzére. Gyönyörködtetve oktató olvasókönyv (1–2. köt. Pest, 1840). Kéziratban: 1. A reformatio historiája a leghitelesb kútfőkből; 2. A naptárak értelmesitése; 3. Egyházszerkesz (constitutio ecclesiastica); 4. Népnevelési és oktatási rendszer (a m. t. Társaság által elfogadva). Az academia Tájszótárához Balaton-melléki tájszók gyűjtésével járult, melyek első csapatja az említett Tájszótárt (1838), a második a most sajtó alá menő második kötetet gyarapította. Meghalt Horváth Zs. oct. 17-dikén 1845-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár