1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Döme Károly

Döme Károly polgári szüléktől született Komáromban, január 26-dikán 1768-ban, hol az alsó iskolákat, s Pozsonyban a bölcsészeti tanfolyamot végezvén, 1786-ban ugyanitt a papi főneveldébe vétetett be. Áldorrá avattatván, ugyanazon intézet jószággondára mellé adatott segédül, 1794-ben szintén abban tanulmány-ügyelő, 1800-tól 1816-ig izsai lelkipásztor, 1815-ben egyszersmind udvari alesperes, 1816-ban károly-fejérvári tiszteleti s a püspöknél segédkanonok, 1817-től fogva pedig pozsonyi valós., majd olvasó kanonok, s utóbb a pozsonyi sz. Imre növeldéjének igazgatója. Munkái: 1. Pásztori Dal (három ízben, ford. Pozsony, 1791); 2. Világ nagyjai! Féljetek. Ford. németből egy hazáját féltő igaz magyar (N. Szombat, 1792); 3. A cathol. tudomány pörben forgó czikkelyeinek előadása, Bossuet után (N. Szombat, 1793); 4. Metastasiusnak egynehány játékdarabjai (olaszból, Komárom, 1802); 5. A ker. cath. tudomány igazsága azon czikkelyekben előadva, mellyekért attól a protestansok és reformatusok elszakadtak. Freindaller után (N. Szombat, 1814); 6. Ismét egykét játék Metastasioból (Pozsony, 1815); 7. Bonaparte Napoleon megbukása. Kuik után (Pozsony, 1826); 8. Néhány kivonatok G. R. L. munkáiból (Pozsony, 1838). A m. t. Társaság Dömét, mindjárt első nagygyűlésében, febr. 15-dikén 1831-ben választá tiszteleti tagul; ennek pénztárát 1832-ben 300 ft-tal nevelte; halála 1845-ben majus 22-dikén érte utol, élte hetvenhetedik évében. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár