1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Csató Pál

Csató Pál született 1801-ben jan. 7-dikén Nagy-Váradon. Papi pályára szánván magát, Pesten hittudományt hallgatott; később levetvén a reverendát, Bécsben, Gráczban s Budán nevelősködött. Már ekkor foglalkodott egy ily czímű munka dolgozásával: Mire kell a gyermeket kilencz-tíz esztendős korában tanítani? mely „Az egész elementaris oktatásnak” első részét tette volna, s melynek programmáját levél alakban ily czímmel adta ki: Az elementáris oktatásnak nevelésbeli principiumjai (Tud. Gyűjt., 1830. I), de egyéb közbejött foglalatosságai miatt, el nem készülhetett. Kevéssel az academia felállta után az elölülő által írnokká neveztetett ki, mart. 4-dikén 1831-ben. Az 1832-ben megindult Jelenkornak, melynek bevezető czikke az ő tollából folyt, szintén 1833 végéig szerkesztőségi segéde volt; időközben, u. m. mart. 9-dikén 1832-ben a m. t. társaság lev. tagjává választatott; 1833-ban ugyanitt nyelvtudományi jutalmat nyert; az akkor felállított játékszíni választmánynak tagja s egy ideig jegyzője volt; 1834-ban újra nevelő, 1835-nek első negyedében a Rajzolatok Divatlapjának, 1836-ban a Tudománytárnak szerkesztője, végre 1837. septembertől fogva szerkesztősegéd a Hírnök mellett, mind haláláig, mely őt hosszas betegeskedés után, Pozsonyban 1841-ben febr. 15-dikén ragadta el. Dolgozatai az említett értekezésen kívül a következők: 1. Értekezés a vaudevilleről, s két eredeti vaudeville (Társalkodó, 1833); 2. A nyelvünkbeni ragasztékokról és szóképzőkről (koszorúzott irat, a m. t. t. által kiadott Nyelvtud. Pályamunkák I. kötetében, 1834); 3. Magyar és német beszélgetések a két nyelvet beszélni kezdők számára. Levrault (strassburgi könyvárus) franczia-német beszélgetési után (Pest, 1834). 4. Der kleine Ungar (gyermekek számára Ife után (Pest, 1834); 5. Eredeti. elbeszélések: a) Egy nap Szliácson (Aurora, 1834): b) A phantasta (Társalkodó, 1835); c) Három pohár (Rajzolatok, 1835); d) A fiatal szív (Hajnal, 1837); e) Nőkeresés (Athenaeum, 1837); f) A szerelemmel nem jó játszani (Hajnal, 1838); g) A boldog szerető (Emlény, 1810); 6. Eredeti színművek: a) Fiatal házasok (vígjáték 3 felv., Nagy Ignácz Színműtárában, 19-dik füz.); b) A tolvaj (dalos vígjáték 1 felv., Emlény, 1841); 7. Fordított színművek a m. t. Társaság színműtárában: a) Neslei torony (dráma 5 felv., Dumas és ... után németből); b) Örökké! (vígjáték 2 felv., Scribetől, németből); c) Angelo, Padua zsarnoka (dráma 4 felv., Hugo Victortól, francziából); d) Garrick Bristolban (vígjáték 4 felv., Deinhardstein után prósában); e) Ligeti kastély (drámai enyelgés 1 felv., németből); 8) Apróbb ered. folyóirati czikkelyek, mint: a) Néhány komoly szó a budai m. játékszín ügyében; b) Levelek NVáradról stb. (Rajz., 1835); c) Uti jegyzetek Esztergomon, NSzombaton, Pannonhalmán s Bakonybélen keresztül tett útjában (Regélő, 1835); d) Magyar hirlapi szemle (Hírnök, 1838–40); e) Vegyesek a Századunkban; 9. Birálati czikkelyek a Kritikai Lapokban, u. m. a) Külföldi játékszín (kiadja a m. t. t. I. II. III. IX. köt.); b) Kritikai Értekezetek Stancsics Mihálytól; 10) Fordított czikkelyek – t – és C. P. névjeggyel és egész névvel a Közhasznu Esmer. Tára II. és III. köt., Toilettmaximák Bulwertől angolból (a Társalk.-ban) és számos tudományos, criticai és szépliteraturai fordítmányok a Tudománytárban (Schedel szerkesztősége alatt), s az Athenaeumban és a Figyelmezőben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár