1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Schedius Lajos

Schedius Lajos született Győrött, dec. 20-dikán 1768-ban. Első oktatását szülei házánál vette, 1781-től fogva a pozsonyi, majd a soproni lyceumban tanult. Papi pályára szánván magát, Göttingenbe ment, hol 1791. novemberig múlatott, s időközben, 1790-ben a hittani karnak egyik jutalomtételére szerencsésen versenyzett. Visszajövetele után nemsokára a pesti egyetemnél megörült nyelv- és széptani tanszékért versenyzett, s 1792-ben apr. 20-dikám azt el is nyervén, e tudományokat 1843-ig, a görög nyelvet mint helyettes tanár 1806-tól szinte 1843-ig tanította. Az 1830-ban felállított m. academia által pedig mindjárt első nagygyűlésében tiszteleti, 1845-ben pedig igazgató tagul választatott. Ezek mellett gondjai egyik legfőbbike a pesti ágostai vallású község ügye volt, mely leginkább az ő indítására alkotta azon iskolát, mely utóbb gymnasiummá fejlődvén, 1810-től 1838-ig az ő felügyelése alatt állott. Írásai némely apróságokon kívül: 1. Commentatio de sacris opertis veterum christianorum (Göttingae, 1790); 2. A vallásnak szeretetre méltó volta (Urania, 1794); 3. Literarischer Anzeiger v. Ungarn (12 füzet. Buda, 1797–9); 4. Zeitschrift von u. für Ungarn (1–6. köt. Pest, 1802–4); 5. Pesther Messcatalog (Pest); 6. Die Schule der evang. Gereinde (Pesth, 1816); 7. Compendiaria graecae grammatices institutio, in usum seminarii Patavini olim edita, nunc novis curis emendata atque aucta (Buda, 1818); 8. A szépség tudománya (Aurora, 1822); 9. Oratio, qua Josepho de Ürmény … parentavit (Buda, 1823); 10. Principia philocaliae, sev doctrinae pvlcri, ad scientiae formam exigere conatvs est (Pest, 1828); 11. Magyarország, Horvát-, Tót-, Dalmát- és Erdélyországok, a tengermellék és a végőri vidékek földabrosza, kiadák Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel (Pest, 1833–6); 12. Magyarországnak, melléktartományainak és Erdélynek földabrosza (egy lapon, Pest, 1838); 13. Hegyek, folyók, utak s nevezetese helységjegyek átnézete Magyarország s Erdély földabroszához (Pest, 1838); a 11. és 12. németül is. Kéziratban maradt magyarul átdolgozott széptana. Meghalt Pesten, nov. 12-dikén 1817-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár