1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Tárkányi Béla József Tóth Ágoston Tóth Kálmán Tóth Sándor Tanárky Sándor Tarczy Lajos Tasner Antal Teleki Ferenc Tessedik Ferencz Thaisz András Tittel Pál Trefort Ágoston Vásárhelyi Pál Végh István Vész János Ármin Vachott Sándor Vajda Péter Vass László Waltherr László Imre Weninger Vincze Zach János Ferenc, báró Zlamál Vilmos Zsigmondy Vilmos Zsivora György

Vass László

Vass László született 1780-ban jun. 9-dikén Salomvárt Szala (Zala) vármegyében; iskoláit Szombathelyt végezte; 1803-ban káplán, 1804–1814-ig püspöki titoknok, 1815-től pedig haláláig a kir. egyetemben az egyházi történetek tanítója. Időközben, éspedig 1819-ben és 1824-ben a hittudományi kar dékánja; 1828-ban az egyetem rectora, végre nagyváradi kanonok, battai apát, s 1832. mart. 10-dike óta a m. t. Társaság tiszteleti tagja. 1837-ben beutazta Német, Belga, Angol, Franczia- és Olaszországot; elébb pedig hazánkat annak minden irányaiban. Munkái, az alkalmiakon kívül: 1. Breves animadversiones in opus, cui titulus: Institutiones historiae ecclesiasticae Joannis Alber (Pest, 1826); 2. Responsum ad appendiculum Joannis Nep. Alber (Pest, 1827); 3. Institutiones historiae ecclesiasticae novi foederis. Tomus I. Introductio (Pest, 1828); 4. Demosthenes és Cicero (Tud. Gyűjt., 1833. VII., VIII.); 5. B. Szepesy Ignácz Magyar Uj Testamentoma I. kötetének vizsgálata (Tud. Gyűjt., 1835. VII.), 6. Az 1789-ki franczia revolutionak okairól (Tud. Gyűjt., 1835. VIII.); 7. Kis János Socrates nevezetességeinek vizsgálata (Tud. Gyűjt., 1835. IX.), és Észrevétek K. J. anticriticájára (Tud. Gyűjt., 1835. X.).; 8. A forditásokról (Tud. Gyűjt., 1836. IX., X.); 9. Az Anastasiában apr. 4-dikén 1839-ben ezen czím alatt: „Apologia recentiorum theologorum” felvett darabra (Tud. Gyűjt., 1839. IV.); 10. Az egyházi birodalomról (Egyh. Folyóirás, I–IV. füz.); 11. A nagy zsidó zsinatról, melly 1650. Magyarországban tartatott (Egyh. Folyóirás, III.); 12. A kath. religionak állapotjáról az ejszaki amerikai szabad köztársaságban (Egyh. Folyóirás, III.); 13. Bibliai könyvismertetés (Egyh. Folyóirás, IV.); 14. Húsvéti és áldozócsütörtöki predikácziók (Szalay Imre Gyűjt. III.). Több esztendei gyöngélkedés után, mely azonban tanítói hivatala folytatásában nem gátlotta, 1842-ben martius 24-dikén idegguta következésében elhunyt. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár