1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Tárkányi Béla József Tóth Ágoston Tóth Kálmán Tóth Sándor Tanárky Sándor Tarczy Lajos Tasner Antal Teleki Ferenc Tessedik Ferencz Thaisz András Tittel Pál Trefort Ágoston Vásárhelyi Pál Végh István Vész János Ármin Vachott Sándor Vajda Péter Vass László Waltherr László Imre Weninger Vincze Zach János Ferenc, báró Zlamál Vilmos Zsigmondy Vilmos Zsivora György

Vásárhelyi Pál

Vásárhelyi Pál született Szepes-Olasziban, marcz. 25-dikén 1795-ben; iskoláit Miskolczon, Eperjesen, a mérnöki folyamot Pesten végezte. Mérnöki oklevelet nyervén, 1819-ben a Körös vize melletti előmunkálatoknál, utóbb mint operans, majd mint igazgató mérnök a Duna-abroszolásnál volt foglalatos, 1833-ban az Al-Dunához igazg. mérnökül rendeltetvén, Angliába utazott, hogy a nevezetesb angol és irlandi kőutakkal megismerkedjék; s 1834 tavaszán, tíz ifjú mérnököt vivén magával tapasztalási kiképezésök végett, Orsovánál a Széchenyi-kőút építéséhez hozzá is fogott; egyszersmind pedig a folyam akkori csekély állását használni kívánván, s rendelést kapván a vízből kiálló sziklák lőporrali repesztésére, Szirinyánál csatorna utat tört a Duna sziklái között, melyen most már gőzhajók járnak. A vaskapui sziklák repesztése körül az eredmény nem volt ilyen kedvező. Az al-dunai munkálatok befejeztetvén, 1837-ben valóságos kir, hajózási mérnök, s egyszersmind helyettes felügyelő lett; már ekkor foglalkodott a Tisza főletérésével s abroszolásával. 1835-ben az academia lev. tagjául választatott, 1838-ban pedig az igazgatóság által rendes taggá neveztetett. Következett 1841-ben hajózási felügyelőül kineveztetése. 1845-ben megjárta a Tiszát egész hosszában, megkészíté a vízszabályozási és hajózási terveket; 1846. januárban a Tisza-szabályozó társulat által e munkához igazgató mérnökül választatott, de mielőtt a hely színén munkálkodását megindíthatta, april 8. hirtelen kimúlt. Írásai: 1. Introductio in praxim triangulationis (Buda, 1827); 2. Auflösung einiger wichtiger Aufgaben, als Beitrag zur geometrischen Trianguliren (Buda, 1827); 3. Mathematicai találmány (Tud. Gyűjt., 1829. IV.); 4. Bírálata Vargha Jánosnak Gerstner utáni két értekezésének terhszekerekről (Tud. Gyűjt., 1830. IX.); 5. Traján művei az Aldunán (Athenaeum, 1838); 6. A budapesti állóhíd tárgyában (U. ott); 7. Néhány figyelmeztető szó a vaskapui ügyben (U. ott); 8. Bírálata Beszédes országos csatornájának (Figyelmező, 1839); 9. Felvilágosítások az Alföldi Levelekben támasztott némelly kérdésekre (U. ott); 10. A Berettyó hajózhatóvá tételéről (székfoglaló, Évkönyvek, V. köt.); 11. A sebességek fokozatáról folyó vizeknél (U. ott, VI. köt.); 12. Egy dunatiszai csatorna mi módon eszközölhetéséről és 13. Vasutak és csatornákról (mindkettő az academiában olvasva). Ezeken kívül még néhány ellenbírálati czikk a Figyelmezőben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár