1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Sárváry Pál Sauer Ignácz Schedius Lajos Schirkhuber Móricz Schoepf-Merei Ágoston Schuster János Simai Kristóf Somhegyi Ferencz Somogyi Károly Suhayda János Szőnyi Pál Szabó Imre Szalay Imre Szemere Miklós Szemere Pál Szenczy Imre Szenvey József Szilasy János Szkalniczky (Skalniczky) Antal Szontágh Gusztáv

Schoepf-Merei Ágoston

Schoepf-Merei Ágoston született Győrben 1804-ben september 24-dikén. Az elemi iskolákat szülővárosában járta; a gymnasialis s a bölcsészeti tanfolyamot Sopronban és Bécsben végezte. Az orvosi tanulmányokat Prágában, Paduában s Paviában tette sajátjaivá; itt, Paviában, az orvosi szigorlatokat is kiállván,1832-ben az orvos- és sebészettan tudorává s a szemészet mesterévé avattatott fel. 1834-ben Pesten telepedett le, mint gyakorlati orvos. 1835-ben Orvosi rendszerek-, gyógymódok- s némelly rokon tárgyakról czímű munkájával lépett a nyilvánosság elébe, s ezen évi september 14-dikén az Akademia őt levelező tagnak választotta meg. 1836-ban a tudományegyetemnél az orvos-sebészi-történelem rendkívüli tanárává neveztetett ki. Ekkor nyitotta meg orthopaediai gyógyintézetét, melyet 1839-ben az igazgatása alatt életbelépett gyermekkórház váltott fel. 1841-ben bocsátotta közre monographiáját a szliácsi fürdőről: Die Heilquellen von Szliács in Ungarn. 1844-ben A mellbetegségek biztosabb megismerése és gyógyítása a hangtőmesz, kopogató és bonczvizsgálat használatával, és Őszinte nyilatkozat a kancsal szem s taggörbüléseknek gyökeres gyógyműtétek valódi becse körül czímű munkái jelentek meg. 1847-ben az egyetemnél mint a gyermekgyógyászat magánoktatója tartott előadásokat; s ugyanezen évben jelent meg tőle A gyermekgyógyászat tankönyvének első része. Időközben mint szerkesztő is volt munkás. A Magyar orvos-sebészi és természettudományi évkönyveket 1842-ben, s a Magyar orvos-sebészi évkönyveket a gyermekgyógyászat körében 1845-ben indította meg. Az 1848–49-diki mozgalmakban tevékeny részt vett s Arad capitulatiója után török földre menekült. Innen Angliába költözvén, a forradalom végével felvett „Merei” név alatt, mint gyermekgyógyász Manchesterben telepedett le, hol művészetéről felolvasásokat is tartott angol nyelven, melyeknek egynémelyike (Lecture on temperaments and their proper diet; Lectures on the diseases of children; Disorders of infantil development sat.) nyomtatásban is megjelent; s hol 1858-ban martius 12-dikén meghalálozott. 
  Megjegyzés: Az egykori akadémiai megemlékezésben születésének adatai még bizonytalanok voltak, így azokat pontosítottuk. Teljes neve: Schoepf-Merei Ágoston. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár