1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Márkfy Sámuel Márton József Mészáros Lázár Magda Pál Markó Károly Mednyánszky Alajos Molnár Aladár Morócz István Ney Ferencz Nyíry István Nyáry Albert, báró

Mészáros Lázár

Mészáros Lázár 1796. februarius 20-án született Baján. 1813-ban törvényhallgató volt a pesti tudományegyetemnél. Midőn a cs. hadseregbe lépett, részt vett a Napoleon elleni végső hadjáratban, részt vett az 1820- s 1831-iki olasz mozgalmak elleni táborozásokban, s csakhamar a sereg tudományosan művelt legjelesebb tisztei közé soroztatott. 1844. dec. 24-én az Akademia mathematikai osztályának akkoron fennállott hadtudományi alosztályába tagul választatásakor, a szárdiniai király nevét viselő huszárezred alezredese volt. 1848 elején Radetzky oldalánál lévén ezredes, V. Ferdinánd király által magyar hadügyminiszterré neveztetett. Sorsát ezen ügyhez kötötte és 1849. augustus 13-dika után török földre menekült. A következett éveket Angliában, Francziaországban, Éjszak-amerikában és ismét Angliában töltötte, hol 1868. november 6-án elhunyt. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár