1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Kállay Ferencz Kőrösi Csoma Sándor Kölcsey Ferenc Köteles Sámuel Kéry (Bittner) Imre Kalchbrenner Károly Kallós Lajos Kassai József Kazinczy Ferenc Kemény Gábor, Báró Kenessey Albert Kerekes Ferencz Kis János Kisfaludy Károly Kisfaludy Sándor Kiss Ferencz Kiss Pál Klauzál Imre Kolossváry Sándor Konek Sándor Konek Sándor Kopácsy József Korizmics László Korponay János Kossovich Károly Kovács Pál Kovács Sebestyén Endre Kováts Mihály Kresznerics Ferenc Kriesch János Kukuljevič-Sakcinski Iván Ladányi Gedeon Lakos János Lenhossék József Lichner Pál Lugossy József Lukács Móricz

Kéry (Bittner) Imre

Kéry (Bittner) Imre, Arad megye tiszti főorvosa, kir. tanácsos, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a m. t. Akadémia s a budapesti k. orvosegyesület levelező, a m. kir. Természettudományi Társulat rendes, a budapesti orvostanhallgatók önképző-körének alapító tagja, született 1798-ban nov. 12-dikén Késmárkon, hol atyja, Bittner Jáczint, a r. k. iskolánál tanító, utóbb városi tanácsnok volt. Az elemi iskolákat szülővárosában, a gymnasiumot Miskolczon és Kis-Szebenben végezte, a philosophiát és jogot Kassán, az orvosi tudományokat Budapesten hallgatta, hol 1825-ben orvostudorrá avattatott. 1826-ban uradalmi orvosi állomást vállalt el Boros-Sebesen (Arad vm.), hol élete végéig megmaradt. Az irodalmi téren Kéry már felavatási értekezésével (De choleritis humanis, 1847) szép sikert aratott; az Orvosi Tár megindítása után mint dolgozótársa közreműködött; az Orvosok és természetvizsgálók nagygyűlései a Bánság poslázairól (1847) írt értekezésének, valamint az Eszmék a közorvostan szabályozására Magyarországban (1848) czímű munkájának a pályadíjat odaítélték; A mennyházai ásványforrásról szóló monographiájával pedig fürdészetünket gazdagította (1866). 1858-ban a magyar tud. Akadémia levelező tagjának választotta. A közéletben Kéry — jelesen a közegészségügy terén — erélyes és szakértő tevékenységet fejtett ki pályája kezdetétől mindvégig, jelesen a himlő, a cholera és más járványok idején, mivel megyéjének – mely 31 éven át bírta benne közegészségi ügyeinek intézőjét – az egymást felváltó kormányoknak, valamint Ő Felségének elismerését kiérdemelte.