1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Gáthy István Görög Demeter Gévay Antal Gegő Elek Gelei József Georch Illés Gorove István Gorove László Greguss Ágost Guzmics Izidor Gyárfás István Haberern Jonathán Halász Géza, Dabasi Hegedűs Candid Lajos Hegedűs László Hegedűs Sámuel Henszlmann Imre Hoblik Márton Hoffner József Hornyik János Horváth Ignácz Horváth János Horváth József Elek Horváth Mihály Horváth Zsigmond Hunfalvy János Imre János Ipolyi Arnold Jankovich Miklós Jerney János

Imre János

Imre János Nagy Fügeden, Heves vármegyében született october 6-dikán 1790-ben. Atyja helybeli kántor s oskolamester hivatalt viselt. Tanulását szülötte földén kezdve, tőbbi oskoláit Gyöngyösön és Egerben folytatta és végezte. Tanulási s erkölcsi kitűnő jelességével a legnagyobb pártfogóknak kegyelésit érdemlette meg. 1805. September 9-dikén az egri érseki növendék papok számába vétetett fel; hol is a philosophiát s theologiát dicséretes előmenettel tanulván, már 1808-diki Augustus 30-án a philosophiai doctori díszt a pesti kir. tud. Egyetemben elnyerte. A papnevelő intézetből kilépvén azonnal az egri érseki Lyceum könyvtárának őrségével tiszteltetett meg 1812-ben octoberben. 1813. május 2-án kiállván minden theologiai szoros vizsgálatokat, theologiai doctorságra a pesti kir. tud. Egyetemben emeltetett. És így már mind a két karbeli doctori koszorúval ékesülve 1813. junius 19-dikén áldozó papnak kenetvén fel az egri érseki káptalannak káplányává neveztetett előbbi hivatalának is megtartásával. A tudományi pályán tágosb kör nyílék előtte, midőn 1814-ben az ottani nevendék papság theologiai vezetőjének e1választatván, egyszersmind az egri Lyceumban segédtanítóságot nyert, mely hivatalokat egyesítve két esztendeig viselte. Ezután a philosophiának rendes tanítói székére hivatott. E helyzetében, minekutána 1818-ban nyomtatásban kibocsátani kezdett és 1821-ben szerencsésen bevégzett philosophiai munkájával a közfigyelmet egeszen magára vonta; azonkívül, hogy a pesti egyetemi philosophiai Kar kebelbeli doctori tagsággal megtisztelte; néhai Szűcs Antalnak a philosophiai híres Tanítójának a philosophiai Kar igazgatására történt elő-léptével megüresült rendes kir. egyetemi tanítói székre, a több jeles vetélkedők közül őtet nevezte ki fölséges Urunk 1822-ben december 4-én. Ezen főtanítói széken emelkedett neve azon dicső fokra, melyről nemcsak tudományosságának sugári terültek mindenfelé hazánkban; hanem egyszersmind az ifjú elméket világító tanításával felderítvén jótékonyan érlelé azon gyümölcsöket, melyek számtalan tanítványaiban nemcsak kik itt alatta, hanem kik másutt is kiadott és oskolaiul elfogadott könyveiből vették oktatásokat, országszerte tenyésztek. Itt nyílt azon nagy tér előtte, melyen, amint önnön, úgy ezrekre számítható tanítványinak tökéletesítésére is legutolsó pihenéséig szakadatlan fáradozott. Közönségesen megesmért ügyessége azt a tekintetet is megszerzé Imrének, hogy a philosophiai Kar Dékánságára is választatnék; melyet 1825/26 és 1826/27 egymásra következett oskolai években férfiúi elszántsággal viselt, az ezen terhes hivatallal összenőtt nehézségektől semmit nem irtózván. És hogy a theologiai Kar is megbizonyítaná, mennyire óhajtotta a jeles Theologust is kebelébe fogadhatni, 1828-ban kebelbeli tagjai közé méltatta. Az egri Érsek s Patriarcha Pyrker János Ő Excellentziája Heves és Szolnok vármegye táblabíróságával díszesítette 1827-ben. A Magyar tudós Társaság Igazgatósága Posonban November 17-dikén 1830-ban a philosophia osztályába 2-dik tagnak nevezte ki. Döbrenteinek pedig februarius 20-dikán 1831-ben titoknokká választatásával első tag lett, fizetéssel. Nyomtatásban megjelent munkái ily renddel következnek : 1. Amicum foedus rationis cum experientia, seu Philosophia crisi recentissima deducta. a) Introductio in universam Philosophiam. Pars I. philosophiae theor. Logica. Pestini 1818. b) Pars II. philos. theor. Metaphysica pura. Pestini. 1819. c) Pars III. Metaphysica applicata (Cosmologia, Anthropologia, Theologia). Pestini, 1824. d) Pars IV. Aretologia (Ethica). Pestini, 1824. 2. Logica novis curis edita. Pestini, 1824. 3. Metaphysica pura cum historia ejusdem. Nova edit. Pestini, 1825. 4. Metaphysica applicata. Nova edit. Pestini,. 1827. 5. Aretologia novis curis edita. Pestini, 1829. 6. A bölcselkedésnek első darabja, a gondolkodás tudománya. Pesten. 1829. 7. A bölcselkedésnek második darabja, az Észmérés tudománya. Pesten. 1829. 8. Logica, iterum novis curis aucta. Pest. 1830. 9. Az ifjú bölcselkedő. Pesten 1830. (mellyet a magy. kir. tud. Egyetemnek félszázados ünnepe alkalmával a köz életre kilépendő tanítványinak az élet boldogságára vezető kalauzul készített a boldogúlt) Philosophiai szótárhoz tett előkészületeiből többet adott bé a Társaságnak, valamint több, osztályabeli reábizott tárgyak kidolgozását. Imrének emberszerető, s nyájasan kedveltető társalkodása, a tudományossággal párosított szép ízlése, melyet drága s válogatott kép, rajz, s művészi ritkaságok gyűjteménye is nyilvánosított, őtet sorsosi közt szembetűnőleg megkülönbözteté; s valamint a tanuló jfjúságnak, úgy minden rendű embertársainak határtalan bizodalmát erőltetés nélkül megnyerni, s bírni mintegy hatalmában állott. Ezt a jeles tudóst, mély hatású philosophust, a magyar nyelvnek tanítványai közt lelkes terjesztőjét, tisztelt emberbarátot, jó keresztényt, buzgó papot, korunk s hazánk literátorát, mint munkásságának áldozatját, majd három hónapig tartó tüdő sorvadásból következett halál sírba ragadta 1832. majus 12-dikén életének 42-ik évében. Az elhunytnak hideg tetemeit nem csak az egész al s fő osztálybeli tanuló ifjúság, s velek a tanító Karok, s a magy. tud. Társaság itteni tagjai; hanem a két rokon városnak igen számos minden rendű s nemű lakosa mély szomorúság kijelentésével kísérte; hálaadó tanítványai pedig egymást felváltva vállaikon vitték ki szeretett Tanítójuk földi részét a Váczi út melletti temetőbe. Kőemlék emeltetését sírjára közakarattal igérték meg. 
  Szalay Imre egykorú kézirata alapján 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár