1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Gáthy István Görög Demeter Gévay Antal Gegő Elek Gelei József Georch Illés Gorove István Gorove László Greguss Ágost Guzmics Izidor Gyárfás István Haberern Jonathán Halász Géza, Dabasi Hegedűs Candid Lajos Hegedűs László Hegedűs Sámuel Henszlmann Imre Hoblik Márton Hoffner József Hornyik János Horváth Ignácz Horváth János Horváth József Elek Horváth Mihály Horváth Zsigmond Hunfalvy János Imre János Ipolyi Arnold Jankovich Miklós Jerney János

Horváth József Elek

Horváth József Elek 1784 körül született; Szombathelyen járta iskoláit, a hittudományt ugyanott mint növendékpap hallgatta, de kilépvén az ottani püspöki seminariumból, törvényt tanult Győrött, s a kőszegi kerületi táblánál a szükséges vizsgálatot kiállván, ügyész lett. Utóbb azonban 1827-ben tanító pályára adván magát, 1829-ben a kaposvári kir. gymnasium igazgatójává lett. Értekezései: 1) 4 csinosodásról. (Tud. Gyűjt. 1819. XII.) 2) Kazinczy által a magyar verselésbe behozott elisiók eránt (Tud. Gyűjt. 1825. I.) 3) Egyházi rendek intézete (Tud. Gyűjt. 1826. I.) 4) Az iskolai nevelésről Magyarországon. (Tud. Gyűjt. 1829. I. és II.) 5) Gr. Zsigray József eletírása. (Sas, 1831.. V.) 6) Levelek Somogyból. (Sas, 1832. XI.) 7) Beszéd a kaposvári kir. gymnasiumbeli nemes tanuló ifjusághoz. (Buda, 1829. 8.) Számos, elszórva kijött költői dolgozásai közűl különösen említendők: 8) Szombathelyi Hymen. (Buda, 1812.) 9) Titus Amália ligetében. (Szombathely, 1817.), s egy didacticai költemény: 10) Szombathely évei. (Szombathely, 1825.) 11) Az 1827-diki országgyűlés emléke. (Sas, XIII. 1833.) 12. A magyar hon, gr. Festetics Győrgyhöz (Sas, XIV. 1833.) A m. t. Társaság a nyelv ügyében buzgón munkálkodó férfiút 1833. nov. 15-dikén vette fel lev. tagjai sorába. Meghalt jan. 20-dikán 1835-ben; kéziratban hagyva több eredeti, a játékszínen is megfordult drámákat; Szombathely történeteit töredékesen; s egy, mint halljuk, nemsokára sajtó alá menendő magyar poeticát. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár