1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Gáthy István Görög Demeter Gévay Antal Gegő Elek Gelei József Georch Illés Gorove István Gorove László Greguss Ágost Guzmics Izidor Gyárfás István Haberern Jonathán Halász Géza, Dabasi Hegedűs Candid Lajos Hegedűs László Hegedűs Sámuel Henszlmann Imre Hoblik Márton Hoffner József Hornyik János Horváth Ignácz Horváth János Horváth József Elek Horváth Mihály Horváth Zsigmond Hunfalvy János Imre János Ipolyi Arnold Jankovich Miklós Jerney János

Hegedűs Sámuel

Hegedűs Sámuel született 1781-ben aug. 26-dikán Új-Tordában, Erdélyben, hol atyja, György kir. ügyvéd volt, kitől vette első neveltetését. Nemsokára azonban Szász-Régenbe tétetvén által atyja, ő az új-tordai oskolára szorult. Tíz éves korában az enyedi collegiumba menvén által, itt különösen Herepei Ádám, Benke Mihály és Benkő Ferencz tanításaiknak köszönhette a tudományokba bevezettetését. Húsz esztendős korában elvesztvén atyját, nevelőséget kelle vállalnia, mely annál fogva is hasznos volt reá nézve, mert nevendékének, utóbb tordai főispán Ugron Istvánnak atyjafia, báró Szentkereszti András tábornokban Hegedűsünk második atyát talált, ki mindennemű kifejlődésére elhatározólag hatott. 1805-ben, szintén az enyedi főiskolában, a költészeti osztályban közöns. tanító lett. 1806 elején enyedi második ref. pappá választatván, 1807-ben a göttingai egyetemre küldetett, hol a legjelesb tanítókat hallgatván, közülük némelyekkel szorosb ismeretségbe is fonódott, sőt Gauss-szal, Mayer Tóbiással, az öreg Heynével hazajötte után is levelezett. 1809-ben új eszt. másodszor köszöntött be Enyedre, de már 1810-ben Kolosvárra tétetett át papnak a főconsistorium által, két évvel utóbb Herepei János helyébe hittud. prof. lett ugyanott, s ismét két év múlva Herepei Ádám halála után Enyeden római irodalom, széptan, történetek, országtudomány és országisme tanítója, emellett az alsóbb osztályok nevelése is reá volt bízva. Belefáradván a közbizodalommal viselt, de terhes hivatalba, miután azt tizenöt évig folytatta, 1829-ben Kolosvárra ment vissza hittani székébe, de már 1830-ban Tordasra papnak, hat évvel utóbb pedig Szászvárosra első predikátornak, hol, miután időközben az 1837-ki szebeni országgyűlésen hitszónoki tisztet viselt, élte végeig megmaradt. Halála 1844-ben apr. 29-dikén következett be. Az ő hosszas iparkodásainak köszöni Enyed, hogy nyomdával bír, melynek felállítása 1827-ben, rectorsága alatt történt. Első nyomtatványai e műhelynek, Hegedűs eszközléséből s felvigyázása alatt, Eutropius és Cornelius Nepos voltak az alsó osztályok számára. Mintegy húsz halotti beszédén kívül nyomtatva vannak: Poétai próbái (2 köt. Kolosvár, 1837). Egyéb munkái, kiadó nem léte miatt részint kéziratban maradtak, részint be sem fejeztettek, ilyenek: 1. Mathematical tudományok elvei. I. osztály: Arithmetica és Algebra (hat könyvben melyhez járul a közöns. logarithmusok táblája 10.000-ig); 2. Erdély történetei, a legrégibb időktől fogva. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár