1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Gáthy István Görög Demeter Gévay Antal Gegő Elek Gelei József Georch Illés Gorove István Gorove László Greguss Ágost Guzmics Izidor Gyárfás István Haberern Jonathán Halász Géza, Dabasi Hegedűs Candid Lajos Hegedűs László Hegedűs Sámuel Henszlmann Imre Hoblik Márton Hoffner József Hornyik János Horváth Ignácz Horváth János Horváth József Elek Horváth Mihály Horváth Zsigmond Hunfalvy János Imre János Ipolyi Arnold Jankovich Miklós Jerney János

Gelei József

Gelei József született december 6-dikán 1754-ben Alacskán, Borsod vármegyében, hol atyja ref. pred. volt. Iskoláit Miskolczon és Sáros-Patakon végzette. Éppen ekkor költ fel a magyar világ hajnala; őt lelke a nemzeti ügyben közmunkálkodásra hívta. Így Esztelnekí Szacsvai Sándorhoz, ki 1787-ben Magyar Kurirját indítá meg, állott segédül, s az emellett fennmaradó óráit, azon kor szükségeihez képest, áttételekre fordította. Még ez idő alatt jelent meg tőle Pozsonyban, Landerernél: 1. Ifjabbik Robinzon, íródott a gyermekeknek gyönyörködtető és hasznos magok mulatságokra, fordítódott Gelei József által (1787. 479 lap). 2. Hallónak boldog estéje. Németből fordította Gelei József (1788. I. szakasz 365 1ap., II. szakasz 433 lap). Magára vonván ekképp munkássága által Kazinczy Ferencznek, 1786 óta a kassai kerületben a nemzeti iskolák királyi ügyelőjének figyelmét, s általa gróf Török Lajos, ugyanazon kerületben főigazgatónak buzdítása s pártolása mellett, szerencsésen kiállott concursus után, mely akkor német és latin dolgozatokat kívánt, noha reformatus volt, a jászberényi gymnasiumban királyi professor lett. Az idők változtával azonban Geleit a kunhalasi ref. iskolához látjuk átvándorolni, innen S. Patakra, hol 1847-ig tanított. Ez idő alatt írta a tiszamelléki ref. superintendentia rendeléséből e munkát: 3. Az ásványok országa. Készíttetett a s. pataki ref. hum. oskolák számára (Patak, 1811. XVI. és 199 lap). Nyugalomba tétetvén, Miskolczon élt, hol a magyar tudós társaság, mely választásaiban mindig a múlt idők munkás és érdemet szerzett férfiaira is vissza szeret tekinteni, az ügy régi bajnokaiban magát az ügyet tisztelvén, őt felkereste, s sept. 1-jén 1832-ben lev. tagjai sorába iktatta. Visszavonult életét martius 1-jén 1838-ban végzé, nyolcvannégy éves korában. „II. Lajos és hitvese élete” c. munkája kéziratban maradt. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár