1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Gáthy István Görög Demeter Gévay Antal Gegő Elek Gelei József Georch Illés Gorove István Gorove László Greguss Ágost Guzmics Izidor Gyárfás István Haberern Jonathán Halász Géza, Dabasi Hegedűs Candid Lajos Hegedűs László Hegedűs Sámuel Henszlmann Imre Hoblik Márton Hoffner József Hornyik János Horváth Ignácz Horváth János Horváth József Elek Horváth Mihály Horváth Zsigmond Hunfalvy János Imre János Ipolyi Arnold Jankovich Miklós Jerney János

Gegő Elek

Gegő Elek született Csík-Taploczán, Erdélyben, mart. 25-dikén 1805-ben; nevelkedett Csik-Somlyón, Maros-Vásárhelyt, Kolozsvárt, s a ferenczes barátok szerzetébe lépvén, Malaczkán (Pozsony vm.), Sz. Fejérvárt, N. Szombatban és Pozsonyban. Végzett tanulmányai után egyházi szónoki hivatalát Pozsonyban 1831-ben kezdte, folytatta Pesten, Szombathelyt s ennek vidékén; 1844-ben szerzetesi kötélyei alól feloldatván, gr. Zichy udvari káplánja lett, kinél csakhamar, u. m. oct. 9-dikén érte el kora halála. Nevezetessé tette magát mind népszerű buzgó szónoklatai, mind moldvai útja által, melyet 1836-ban az academia megbízásából tőn, mely őt még sept. 14-dikén 1835-ben választá lev. tagul. Írásai a kővetkezők: 1. A kereszt, vallás boldogítója az egyes embernek, s a köztársaságnak (Pozsony, 1832); 2. Magyarország rövid földleirása gyermek oktatásra. Albach után (Pest, 1834); 3. Egyházi beszedek (Pest, 1836); 4. A napkeleti epemirigy dúlásakor az égbeliek oltalma alá folyamodó kereszténynek rövid ajtatossága (Csík-Somlyó, 1833); 5. A moldvai magyar telepekről. A m. tud. academia elébe terjesztve (Buda, 1838); 6. Az egyeneslelkű hivatalviselő (Kőszeg, 1838); 7. Vasmegyei régi várak és várromok (Társalkodó, 1838); 8. Valami a költészet ügyében; 9. A szombathelyi emberszerető egyesület; 10. Leánynevelő intézet Rohonczon; 11. Rhodusi vitézek és Szoliman; 12. Szabó Imre kanonok és apát emlékezetének; 13. A csepregi pünkösti királyságtól; 14. Polgártörténeti kalászok Szombathely városa levéltárából; 15. Új és ó levelek, élő és holt könyvekből; 16. Pillanatom keletre; 17. A kegyetlen-kegyes török császár (mind a Társalkodó 1840-ki folyamában, Eő, G. E. F. G. Ignácz, Lekei, Gg jegyekkel). 18. A sz. Ferencz rendű bosnyák szerzetesekről (Tudománytár. Új folyam. V. köt.); 19. Bosnyákország története (Tudománytár. Új folyam. XIII. köt.), apróságok külön folyóiratokban, s némi kéziratban is.