1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Döme Károly Danielik János Deák Farkas Deáki Filep Sámuel Dessewffy Aurél Dessewffy József Egyed Antal Fülepp József Fabriczy Sámuel Fabritius Károly Fest Vilmos Feszler Ignácz Aurél Fillinger Leopold Fogarasi János, Alsóviszti Forgó György Frankenburg Adolf

Fillinger Leopold

Fillinger Leopold (Lipót) született Győrött, 1787-ben, hol mint serdült ifjú az egyházi rendbe lépvén, a hittudományi tanárkoszorút elnyerte, utóbb theol. tanítója, 1833-tól fogva pedig a m. kir. egyetemben a görög nyelv, hermeneutica s az új testamentom exegesisének professora volt. Terjedelmes nyelvtudománya, különösen pedig a bibliai nyelvekben volt ritka jártassága bírta reá a m. academiát, hogy őt 1834. nov-ben tartott nagygyűlésében levelező tagjául választá. Meghalt hosszasb betegeskedés következésében, miután 1843/4-ben az egyetem kormányát mint rector vivé, azon évi december 6-án. Egyéb közhasznú alapítványain kívül, nagy becsű könyvtára jobb részét az egyetem könyvtárának hagyta. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár